ההקלות הרגולטוריות לגבי הלוואות לדיור לזכאים בפרוייקטים של מחיר למשתכן נכנסו היום לתוקף

לחוזר מגבלות למתן הלוואות לדיור בדף הפיקוח על הבנקים

 

בהמשך להודעה המשותפת של בנק ישראל ומשרד האוצר מיום 14.2.2016, בנק ישראל מפרסם היום את התיקון הסופי להוראת נוהל בנקאי תקין 329 ("מגבלות במתן הלוואות לדיור").

התיקון יחול על משכנתאות לרכישת דירות הנרכשות במחיר מופחת, בפרויקטים בסבסוד ממשלתי דוגמת "מחיר מטרה" ו"מחיר למשתכן". על פי התיקון, בהלוואות לדיור הניתנות לרכישת דירות אלו,  תאגיד בנקאי רשאי לחשב את יחס המימון של ההלוואה בהתבסס על הערכת שמאי במקום על מחיר הרכישה בפועל, כשעל הרוכש לשלם לפחות 100 אלף ש"ח ממקורותיו העצמיים. בכל מקרה, השווי לצורך חישוב יחס המימון כאמור לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.
 
יודגש, כי התיקון מאפשר מתן משכנתאות לדירות אלו ביחס מימון של 75% מהמחיר בהערכת השמאי, ולכן למעלה מ-75% מהמחיר בפועל. עם זאת, יחס המימון המותר בפועל תלוי בהערכת השמאי למחיר הרכישה. כבכל הלוואה, ההחלטה על גובה ההלוואה נתונה לשיקוליו העסקיים של הבנק.
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ציינה כי היא רואה לנכון להתאים את הוראות הרגולציה לתכניות החדשות שמקדמת הממשלה, ולסייע לזוגות הצעירים באופן שעקבי עם הצורך להגביל את הסיכון ללקוחות ולבנקים.