הרצאת המפקח על הבנקים בפני "פורום שווי הוגן" במרכז הבינתחומי בהרצליה

      למצגת אותה הציג המפקח על הבנקים ​
      ·​         "המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי הגיעו מוכנים למשבר, בין היתר על רקע הנחיות ודרישות שהציב הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות. המערכת                ביצעה במהירות את המעבר מפעילות בשגרה לשעת חירום, והגיבה מיד עם פרוץ המשבר במתן אשראי ודחיות תשלומים בהיקפים נרחבים."

·        "המציאות הכלכלית מאופיינת בחוסר ודאות, ורמת הסיכון הנלווית לפעילות המערכת הבנקאית עולה. הפיקוח ימשיך לנטר ולעקוב אחר יציבות המערכת הבנקאית ונזילותה. על הבנקים מוטלת החובה להמשיך ללוות את לקוחותיהם על מנת לתת מענה מיטבי לצרכי הלקוחות, ובמקביל להבין את התפתחות הסיכונים הגלומים בתיקי האשראי הבנקאיים."

·        "שעה זו מהווה גם הזדמנות למערכת להמשיך במינוף המעבר לפעילות באמצעים הדיגיטליים, ובכך לתרום לרווחת הלקוח הבנקאי הן בנוחות וקלות הביצוע של הפעולות הבנקאיות והן בעלות המופחתת בפעילות זו."

·        "בשל אופיו הייחודי של המשבר, קיימת חשיבות לפעילות משולבת ומתואמת בין הגופים השונים בראיה מערכתית. בין היתר, באמצעות מעורבות ממשלתית בסיוע לצליחת המשבר בדרך של דמי אבטלה, מתן מענקים והעמדת ערבויות."

·        "הפיקוח על הבנקים, נמצא בעיצומו של תהליך ניתוח והפקת תובנות ראשוני מהמשבר, ותהליך כזה מתנהל גם בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי."

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, נשא הערב דברים בהרצאה שהתקיימה במסגרת המפגשים התקופתיים של "פורום שווי הוגן" במרכז הבינתחומי בהרצליה.

בהרצאתו סקר המפקח את צעדי הפיקוח על הבנקים בהתמודדות עם משבר וירוס הקורונה ואת הסיוע למשקי הבית והעסקים, והדגיש את המוכנות וההיערכות של המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי בישראל שאיפשרו להם להתמודד עם משבר משמעותי תוך שימור יכולתם לתמוך במשק. עוד ציין המפקח, כי המערכת  נרתמה והגיבה מיד עם פרוץ המשבר במתן אשראי ודחיות תשלומים, וביצעה במהירות את המעבר התפעולי בפעילותה משגרה לחירום. המפקח ציין כי אחד הגורמים המרכזים שאיפשר את ההנעה של המערכת הבנקאית הוא ההקלות שניתנו על ידי הפיקוח על הבנקים - בראשם ההקלה בדרישות ההון, כמו גם, סדרה של הקלות נוספות שהקלו על מתן שירותי בנקאות לאוכלוסיות רחבות תוך איפשור הרציפות וההמשכיות התפקודית בימי הסגר.

כמו כן, הטרנספורמציה הדיגיטלית שעברה המערכת בשנים האחרונות, בעידוד וליווי הפיקוח על הבנקים, אפשרה את המשך מתן השירותים הבנקאיים לציבור במשבר גם לאור מגבלות התנועה בציבור, ובשעה שמרבית סניפי הבנקים היו סגורים.

המפקח הדגיש שהפיקוח על הבנקים נמצא בעיצומו של תהליך ניתוח והפקת תובנות ראשוני מהמשבר, ותהליך כזה מתרחש גם בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי. המפקח פירט את הסיכונים העיקריים שעל המערכת להתמודד איתם  בראייה צופת פני עתיד, ביניהם: סיכוני האשראי, שצפויים לעלות בשילוב עם ציפייה לגידול בהפרשות להפסדי אשראי, סיכוני הסייבר, לאור העלייה בשימוש בערוצים הישירים, וסיכוני מימון טרור ואיסור הלבנת הון, שגם הם מושפעים מהעלייה בשימוש בערוצים הישירים. כל אלו דורשים התאמה של תהליכי ניהול הסיכונים.

בסיום דבריו, ציין המפקח כי המציאות הכלכלית מאופיינת בחוסר ודאות, ורמת הסיכון הנלווית לפעילות המערכת הבנקאית עולה. הפיקוח על הבנקים ימשיך לנטר ולעקוב אחר יציבות המערכת הבנקאית ונזילותה, ועל הבנקים מוטלת החובה להמשיך ללוות את לקוחותיהם על מנת לתת מענה מיטבי לצרכי הלקוחות, ובמקביל להבין את התפתחות הסיכונים הגלומים בתיקי האשראי הבנקאיים. שעה זו מהווה גם הזדמנות למערכת להמשיך במינוף המעבר לפעילות באמצעים הדיגיטליים ובכך לתרום לרווחת הלקוח הבנקאי הן בנוחות וקלות ביצוע הפעולות והן בעלות המופחתת בפעילות זו. עוד הוסיף המפקח, כי בשל אופיו הייחודי של המשבר, קיימת חשיבות לפעילות משולבת ומתואמת בין הגופים השונים בראיה מערכתית, בין היתר, באמצעות מעורבות ממשלתית בסיוע לצליחת המשבר בדרך של דמי אבטלה, מתן מענקים והעמדת ערבויות.

 

 


​​​