יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2000

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2000
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2000 ב- 22,930 מיליוני
דולר, עליה של 1,172 מיליוני דולר לעומת סוף החודש הקודם.
 
עליה זו ביתרות נבעה בעיקר מקבלת הסיוע האזרחי ממשלת ארה"ב בסך 840 מיליוני דולרים וכן
מהכנסות בנק ישראל מהשקעות יתרות המט"ח.