העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא- צמוד במערכת הבנקאות בחודש נובמבר 2000

עלויות ומרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות
בחודש נובמבר 2000
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי הריבית הממוצעת על סך האשראי הלא-צמוד לציבור
הסתכמה נובמבר ב- 11.78%, לעומת 12.02% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על
האשראי לזמן קצוב הסתכמה ב- 10.55%, לעומת 10.81% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על
האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה הסתכמה ב- 14.99% בנובמבר, לעומת 15.05%
בחודש הקודם.
 
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הריבית הממוצעת על הפיקדונות השיקליים הסתכמה
בנובמבר ב- 7.29%, לעומת 7.43% בחודש הקודם. כמו כן, הריבית הממוצעת על הפיקדונות לזמן
קצוב הסתכמה ב- 7.75%, לעומת 7.94% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת
זכות הסתכמה ב- 1.69%, לעומת 1.58% בחודש הקודם.
 
פער הריביות בפעילות הבנקים מול הציבור - הפער בין הריבית שגובים הבנקים מהלווים לבין
הריבית שהם משלמים למפקידים - הסתכם בנובמבר ב- 4.49%, לעומת 4.59% בחודש הקודם.
כמו כן, המרווח הפיננסי של הבנקים - ההפרש בין התשואות על סך נכסיהם לבין העלות על סך
התחייבויותיהם, במגזר השקלי הלא-צמוד - הסתכם בנובמבר ב- 3.22%, לעומת 3.18% בחודש
הקודם.
 
היתרה הממוצעת של סך האשראי לציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה בנובמבר ב- 127.3
מיליארדי ש"ח, לעומת 125.5 מיליארדים בחודש הקודם. כמו כן, היתרה הממוצעת של סך
פיקדונות הציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה ב- 206.9 מיליארדי ש"ח, לעומת 204.3
מיליארדים בחודש הקודם.