עלות האשראי הבנקאי הלא - צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ - בנקאיות בחודש אוקטובר 2000

 
עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
בחודש אוקטובר 2000 היא 12.67 אחוזים
 
 
בנק ישראל הודיע היום, כי שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור,
לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עמד בחודש אוקטובר על 12.67 אחוזים, לעומת 13.04
אחוזים בחודש הקודם.
 
כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג - 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק
האפור" קובע, בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי
שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור. לצורך זה,
נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו נתון זה.
 
הודעה מתאימה תתפרסם בילקוט הפרסומים.