עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות בחודש נובמבר 2000