השפעת שינויים תיאורטיים בשערי החליפין על תוצאות הרווח וההפסד של התאגידים הבנקאיים