התוכנית המוניטרית לחודש מארס 2001

התוכנית המוניטרית לחודש מארס 2001
בשל הוראות הועד לא התקיימו השלבים הבאים בתהליך קבלת ההחלטות על הריבית לחודש מרץ 2001:
1. לא הוגשו תיקי הנתונים בארבע המחלקות השותפות לתהליך (המחלקה המוניטרית, מחלקת מהחקר, מחלקת הפיקוח על מט"ח ומחלקת מט"ח).
2. לא התקיימו הדיונים המחלקתיים, בראשות מנהלי המחלקות, לגיבוש ההמלצות.
3. לא התקיים הדיון על הערכת המצב המוניטרית, בפורום רחב, בו אמורים להשתתף העובדים שהכינו את תיקי הנתונים וההמלצות.
4. הדיונים בפורום המצומצם בראשות הנגיד התקיימו על בסיס מידע חלקי, ובחלקו, אף לא מועדכן. בעיקר חסרו נתונים על המגמות הכלכליות הצפויות בארה"ב ובאירופה והשלכותיהן על המשק הישרלאי; על התפתחויות אפשריות בתנועות ההון מהמשק הישראלי ואליו, ועל השפעתן על שער החליפין; על תחזית השינויים הריאליים, צמיחה ותעסוקה, במשק הישראלי; ותסריטים חלופיים של האינפלציה הצפויה על בסיס המודלים האקונומטריים במחלקת המחקר ובמחלקה המוניטרית.
נוסף לכל אלה נמנע מבנק ישראל, בהוראת הועד לעובדים, לפרסם נתונים לציבור, כגון אמצעי התשלום וציפיות הציבור לאינפלציה, שהם חיוניים להבנת המדיניות המוניטרית, נתונים שגם לא נמסרו להנהלת הבנק.
אין אפשרות לנהל מדיניות מוניטרית באפלה. לכן, ב- 21.2.01 פנה הבנק לממשלה להתקין תקנות לשעת חירום אשר יאפשרו הוצאת צווי ריתוק בתחומים ובממדים מצומצמים, כדי לאפשר, בין היתר, קיומו של שלד הכרחי לניהול המדיניות המוניטרית. בהעדר תקנות וצווים אלה, בשלב זה, עמדה בפני הנהלת הבנק בחירה בין האפשרות לדחות את החלטת הריבת עד שניתן יהיה לקבל החלטות על בסיס מלוא הנתונים וקיום תהליך הדיונים כסדרו, או להשלים עם תהליך קבלת החלטות מאולתר, על בסיס נתונים חלקיים ולא מעודכנים.
על רקע זה, ולאור ההערכה - במגבלות זמינות הנתונים - כי בריבית הקיימת צפויה האינפלציה בשניים עשר החודשים הבאים להיות נמוכה מהיעד, תופחת ריבית בנק ישראל במרץ ב- 0.2 נקודות האחוז, מ- 7.7% ל- 7.5%.
בבנק ישראל מדגישים כי האפשרות לבצע את החלטת הריבית מותנית בכך שתהליך קיום המכרזים המוניטריים מידי יום לא ישובש. להנהלת הבנק אין יכולת להעריך האם ניתן יהיה לבצע ולשמר את שינוי הריבית וכיצד יתפתחו הדברים עד סוף השבוע, עת אמורה הריבית להשתנות בפועל, ולאחר מכן.
 
 
 
 
 
                        לוח 1 .השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב
 
                                                            ישראל              ארה"ב              פער הריבית בין
                                                                                                            השקל לדולר*
                        רמת הריבית (אחוזים במונחים שנתיים)
            דצמבר 1998                              13.50                4.75                  8.75
            דצמבר 1999                              11.20                5.50                  5.7
            דצמבר 2000                              8.2                    6.5**                 1.7
                        השינוי בריבית בשנת 1999 (בנקודות אחוז)
            ינואר                                        0                      0                      8.75
            פברואר                                     0                      0                      8.75
            מארס                                       0.5-                  0                      8.25
            אפריל                                       0.5-                  0                      7.75
            מאי                                          0.5-                  0                      7.25
            יוני                                           0                      0.25                  7
            יולי                                           0                      0                      7
            אוגוסט                                      0.5-                  0.25                  6.25
            ספטמבר                                    0                      0                      6.25                 
            אוקטובר                                    0                      0                      6.25
            נובמבר                                      0                      0.25                  6
            דצמבר                                      0.3-                  0                      5.7
                        השינוי בריבית בשנת 2000 (בנקודות אחוז)
            ינואר                                        0.5-                  0                      5.2
            פברואר                                     0.4-                  0.25                  4.55
            מארס                                       0.4-                  0.25                  3.9
            אפריל                                       0.3-                  0                      3.6
            מאי                                          0.3-                  0.5                    2.8
            יוני                                           0                      0                      2.8
            יולי                                           0                      0                      2.8
            אוגוסט                                      0.2-                  0                      2.6
            ספטמבר                                    0.2-                  0                      2.4
            אוקטובר                                    0.3-                  0                      2.1
            נובמבר                                      0.2-                  0                      1.9
            דצמבר                                       0.2-                  0                      1.7
                        השינוי בריבית בשנת 2001 (בנקודות אחוז)
            ינואר                                        0.2-                  0.5-                  2.0
            פברואר                                     0.3-                  0.5-                  2.2
            מארס                                       0.2-                             
            רמת הריבית בינואר 2001 (אחוזים במונחים שנתיים)
            ינואר                                        8.0                    6.0                    2.0
            פברואר                                     7.7                    5.5                    2.2
            מארס                                       7.5
* השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות של המשקיעים והלווים גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה - עפ"י שוקי ההון בעולם - בין 1.2% (לחצי שנה) ל- 2.0% (ל- 10 שנים). ראוי לציין, כי פרמיית הסיכון מתאפיינת בתנודתיות הנובעת לעיתים מסיבות שמקורן במשק הישראלי, ולעיתים מאירועים בעולם.
** ב- 20 במארס צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 5.5%.