השנה לא ישונה משקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין