העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות בחודש מרץ 2001

עלויות ומירווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות
בחודש מרץ 2001
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי הריבית הממוצעת על סך האשראי הלא-צמוד לציבור הסתכמה במרץ ב- 10.76%, לעומת 10.97% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על האשראי לזמן קצוב הסתכמה ב- 9.65%, לעומת 9.83% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה הסתכמה ב- 13.97% במרץ, לעומת 14.21% בחודש הקודם.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הריבית הממוצעת על הפיקדונות השקליים הסתכמה במרץ ב- 6.47%, לעומת 6.68% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על הפיקדונות לזמן קצוב הסתכמה ב- 6.88%, לעומת 7.1% בחודש הקודם, והריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת זכות הסתכמה ב- 1.77%, לעומת 1.78% בחודש הקודם.
פער הריביות בפעילות הבנקים מול הציבור - הפער בין הריבית שהבנקים גובים מהלווין לבין הריבית שהם משלמים למפקידים - היה במרץ 4.29%, לעומת 4.30% בחודש הקודם. המירווח הפיננסי של הבנקים - ההפרש בין התשואות על סך נכסיהם לבין העלות על סך התחייבויותיהם - במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכם בדצמבר ב- 3.01%, לעומת 3.0% בחודש הקודם.
היתרה הממוצעת של סך האשראי לציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה במרץ ב- 136.8 מיליארדי ש"ח, לעומת 135.2 מיליארדים בחודש הקודם. היתרה הממוצעת של סך פיקדונות הציבור במגזר השקלי הלא-צמוד הסתכמה ב- 222.5 מיליארדי ש"ח, לעומת 218.2 מיליארדים בחודש הקודם.