עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות בפברואר 2001

עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
בחודש פברואר 2001 היא 11.63 אחוזים
 
בנק ישראל הודיע היום, כי שיעוהחלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור, לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עמד בחודש פברואר על 11.63 אחוזים, לעומת 11.95 אחוזים בחודש הקודם.
כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"D - 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק האפור" קובע, בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור. לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו נתון זה.
הודעה מתאימה תתפרסם בילקוט הפרסומים.