קובץ מחקרים: סוגיות בבנקאות מספר 15

סוגיות בבנקאות מספר 15
יצא לאור כתב העת סוגיות בבנקאות מספר 15 שמפרסמת יחידת המחקר בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
בחוברת מופיעים חמישה מאמרים בשלושה תחומים מרכזיים בהם מנותחים ביצועיה של מערכת בנקאות: מבנה, סיכונים ויעילות תפעולית.
בתחום המבנה נכתב המאמר "סוגיית המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות בישראל" על ידי עמי ברנע, יעקב פרוש והילה קונפורטי. המאמר עוסק בהתפלגות הרצויה של מערכת הבנקאות הישראלית לפי שלוש קבוצות גודל – בנקים גדולים, בינוניים וקטנים על רקע השינויים המבניים שהתחוללו בעשור האחרון במבנה מערכת הבנקאות. בעבודה זו נמצא כי הגדלת החלק של הבנקים הבינוניים במערכת על חשון חלקם של הבנקים הגדולים והקטנים תשפר את רווחת הציבור.
בתחום הסיכונים נכתבו שלושה מאמרים:
1. "תשואה מותאמת לסיכון ומבנה נכסים אופטימלי בבנקאות הישראלית", שנכתב על ידי דוד רוטנברג, יורם לנדסקרונר ודודו זקן. בעבודה זו יושמו שיטות שונות לאמידת ביצועים על פי מדדים של תשואה מותאמת לסיכון (
RAROC) וכן יושם מודל להקצאה אופטימלית של הון לפעילויות השונות של הקבוצות הבנקאיות הישראליות.
2. "אמידת סיכוני השוק באמצעות הערך הנתון לסיכון – יישום למערכת הבנקאות בישראל", שנכתב על ידי צבי וינר, דודו זקן ובנצי שרייבר. בעבודה זו נבדקו שלושת השיטות הנפוצות לחישוב הערך הנתון לסיכון (VAR) של תיק למסחר בבנק מסחרי טיפוסי במערכת הבנקאות בישראל. נמצא כי ההון הנדרש המחושב על פי מודל פנימי המתבסס על כל אחת משלושת השיטות הנפוצות הנו נמוך באופן משמעותי מההון הנדרש המחושב על פי המודל הסטנדרטי שהוכתב על ידי ועדת באזל מ- 1996.
3. "חישוב מרווח האשראי הגלום במחירי איגרות חוב להמרה", שנכתב על ידי יורם לנדסקרונר ואלון רביב. בעבודה זו מוצעת דרך למדידת מרווח האשראי הגלום במחירי איגרות חוב להמרה לפי מודל בינומי. שיטה זו מאפשרת מדידת מרווח גם במקרים שבהם הנפיקה חברת איגרות חוב להמרה אך לא הנפיקה איגרות חוב רגילות.
בתחום היעילות התפעולית נכתב המאמר "שכר בכירים במערכת הבנקאות הישראלית" על ידי ריקי אליאס ובנצי שרייבר. במאמר זה מוצגים הגורמים המשפיעים על שכרם של מנהלים בכירים מסגרת מודל תאורטי וכן נבדקים אמפירית הקשורים בין שכר המנהלים הבכירים בבנקים הישראליים לבין ביצועי הבנקים שהם מנהלים.