הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים במערכת הבנקאות

הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים במערכת הבנקאות
המפקח על הבנקים הד"ר יצחק טל פרסם היום הוראה המחייבת את התאגידים הבנקאיים בהפרשה מיוחדת לחובות מסופקים.
בהוראה החדשה נקבע כי תאגיד בנקאי יבצע הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים בשיעורים הבאים:
-           0.15% מיתרת נכסי הסיכון שלו, דהיינו מרבית תיק האשראי שלו ליום 30.6.01.
-           1% מיתרת החבות בהשגחה מיוחדת ליום 30.6.01 (רכיב בחובות הבעייתיים בדרגת חומרה נמוכה מהאחרים).
-           2.5% מיתרת החובות הבעייתיים, דהיינו חובות שסווגו ע"י הנהלת הבנק כבעייתיים בדרגות חומרה שונות, בניכוי יתרת החבות בהשגחה מיוחדת ליום 30.6.01).
בפיקוח על הבנקים מעריכים כי ההפרשה המיוחדת בכלל מערכת הבנקאות תסתכם בכמיליארד ש"ח.
לפחות ממחצית ההפרשה הנ"ל תבוצע ברבעון השלישי ויתרתה ברבעון הרביעי של שנה זו.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים כי, תאגיד בנקאי שביצע בשנה האחרונה הפרשות מוגדלות לחובות מסופקים וכן תאגיד בנקאי בו סיכון האשראי נמוך מלכתחילה בשל הרכב ייחודי של תיק האשראי ואשר בדרך-כלל שיעור הפרשותיו לחובות מסופקים נמוך, יוכלו לבקש הפחתה בהפרשות. בנוסף לכך, תאגידים המקיימים שיעור גבוה של יחס הון לנכסי סיכון חויבו בביצוע הפרשות נמוכות יותר.
בהוראה נקבע, כי תאגיד בנקאי שיגדיל לאחר פרסומה באופן מהותי את ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים, כנגד לווים מזוהים, יוכל להשתמש לצורך כך ברזרבת ההפרשה המיוחדת שנקבעה על פי הוראה זו.
המפקח מסר כי החל מסוף שנת 2003, באם יפחתו סיכוני האשראי, ישקול שינוי עד כדי ביטול ההפרשה המיוחדת.
ההוראה פורסמה לאחר בחינה זהירה של מכלול הטיעונים אשר הובאו בפני המפקח במסגרת דיוני הועדה המייעצת לענייני בנקאות בה נידונה טיוטת ההוראה, אשר בעקבותיהם נעשו בה מספר שינויים לרבות ביצוע הפרשות בהתייחס לרמת החובות הבעייתיים של כל בנק.
מהפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מטרת ההוראה היא לחזק את יציבות הבנקים לנוכח הגידול בסיכוני האשראי כתוצאה מההאטה הכלכלית במשק והקשיים הניכרים אליהם נקלעו ענפי משק מסוימים, על רקע המצב הביטחוני והמשבר הכלל עולמי בענפי הטכנולוגיה העילית. סיכוני אשראי אלו לא מצאו עדיין ביטוי מלא בהפרשות לחובות מסופקים, בין היתר, מאחר שטרם ניתן ליחסם ללווים ספציפיים, או בשל הוראות חשבוניות מקלות אשר עדיין קיימות בנושאים מסוימים.
המפקח על הבנקים הדגיש, כי המערכת הבנקאית רווחית ויציבה, דבר המקל על ביצוע ההפרשות דווקא בתקופה זו. התאמת היקף ההפרשות כמתחייב על-פי ההוראה תתרום להגברת אמינותה של המערכת הבנקאית בארץ ובעולם, במיוחד על רקע ההכרה הגוברת בחשיבותה של השמירה על היציבות הפיננסית בכללה.