העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד בחודש יולי 2001