השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עוש פרטי למקבלי משכורת , לחודש ספטמבר 2001