העלויות והמרווחים במגזר השיקלי הלא צמוד בחודש ספטמבר 2001