מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים באינטרנט ובמענה קולי

מידע על חשובות ולקוחות מוגבלים באינטרנט ובמענה קולי
 
המפקח על הבנקים בבנק ישראל הודיע היום על הרחבת שירותי המידע הניתנים לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובמענה קולי בתחום חשבונות ולקוחות רגילים וכאלו המוגבלים בנסיבות מחמירות.
כידוע, חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א – 1981 נחקק בזמנו על מנת להגדיל את האמון והביטחון בשיק כאמצעי תשלום ולהילחם בתופעה הנפוצה של שיקים ללא כיסוי. בנק ישראל, מרכז את הטיפול בחוק.
החל מהיום ניתן יהיה לקבל מידע על חשבונות שיקים מוגבלים, וכן מידע חדש לפי מספרי זהות של לקוחות פרטיים ומספרי תאגידים שהוגבלו בנסיבות מחמירות. שירות זה ניתן בהתבסס על סעיף 14 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981.
המידע על החשבונות המוגבלים ועל מספרי הזהות של המוגבלים "בנסיבות מחמירות" יפורסם במקומות הבאים:
א.   באתר האינטרנט בנק ישראל http://www.bankisrael.gov.il/black.html
ב.    במענה קולי בטלפון 1212332755
 
המידע כולל:
א.   לגבי חשבונות מוגבלים – תאריך תחילה ותאריך סיום של הגבלה.
ב.    לגבי לקוחות שהוגבלו "בנסיבות מחמירות" – מועד סיום הגבלה.
 
המידע על לקוחות שהוגבלו בנסיבות מחמירות כאמור לעיל לא יכלול את הלקוחות הבאים:
א.   לקוחות שהוגדרו בחוק כמוגבלים מיוחדים (כונס נכסים, הוצאה לפועל, מסורבי גט).
ב.    לקוחות שערערו לבית משפט השלום.
ג. לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח הודעה על הגבלתם.
המידע שיפורסם באתר האינטרנט של הבנק ובטלמסר (שירות טלפוני) יינתן ללא תשלום על בסיס של שאילתה בודדת. ניתן לרכוש במחלקת הפיקוח על הבנקים קובץ שלם של החשבונות המוגבלים.
 
שיקים ללא כיסוי
דברי הסבר
 
מערכת "מושכי שיקים ללא כיסוי" (מושל"ך) מופלעת על ידי הבנקים ובנק ישראל על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, והתקנות והכללים שהותקנו על פיו. בעיקרה זו מערכת התראה והרתעה, בעלת אופי מעין-פלילי, שכוונתה לצמצם את נגע משיכת שיקים ללא כיסוי.
 
שיק שסורב הוא שיק שלא נפרע מכיוון שבחשבון לא היה כיסוי מספיק והבנק לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך. לעניין זה, אין זה משנה אםפ היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה על ידיד הלקוח הוראת ביטול. מחשבי התאגיד הבנאי סופרים בכל חשבון את מניין השיקים שסורבו. כאשר מניין זה יגיע לעשרה, בתוך תקופה של שנה – יוגבל החשבון לשנה אחת. להגבל זו שתי השלכות:
א.   אסור למשוך שיקים על החשבון והבנק לא יכבד שיקים שנמשכו בתקופת ההגבלה. המשיכה מהווה עבירה פלילית. האיסור חל כמובן גם על שיקים שנחתמים על ידי מיופי כוח.
ב.    לבעלי החשבון אסור לפתוח חשבון שיקים אחר, או להתמנות כמיופה כוח בחשבון שיקים כלשהו.
 
החשבון לא יוגבל אם חלפו פחות מ- 15 יום בין השיק הראשון שסורב לבין השיק העשירי, וזאת כדי להגן על לקוחות שסירוב מספר משמעותי של שיקים היה בחשבונם אירוע חד-פעמי ויוצא דופן.
 
אם הוגבל חשבון של לקוח, בתוך תקופת ההגבלה של חשבון אחר שלו, או בתוך שלוש שנים מתום הגבלה (באותו חשבון, או בחשבון אחר) – יודיע בנק ישראל על הגבלה חמורה לשנתיים ללקוח הנדון. הגבלת חשבון זה מוארכת לשנתיים וכל יתר החשבונות שבבעלות הלקוח, בכל הבנקים בישראל, יוגבלו גם הם לשנתיים.
 
בעוד שהגבלה רגילה יכול לקוח להמשיך ולפעול בחשבונות ולפעול בחשבונות אחרים שלא הוגבלו (אם היו קיימים קודם להגבלה) – הרי שבהגבלה חמורה נאסרת עליו משיכת שיק מחשבון כלשהו ופעולה כזו מהווה, שוב, עבירה פלילית.
 
לקוח שסבור שהוטלה עליו הגבלה שלא כדין, יברר ראשית את עניינו בסניף שבו מתנהל החשבון. הבנק רשאי לתקן טעות שעשה. (כאשר מדובר בטעות של הבנק, ולא בטעות של הלקוח).
 
 
שיקים ללא כיסוי – נתונים
(אלפים)
 
מס' לקוחות שחשבונותיהם הוגבלו
מס' חשבונות מוגבלים
 
מוגבלים רגילים
בנסיבות חמורות
בגין שיקים שסורבו
בגין הגבלה חמורה
30.10.01
32
43
86
43
30.11.00
34
43
94
42