תכנית מוניטרית לחודש דצמבר 2001

תוכנית מוניטרית לחודש דצמבר 2001
בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש דצמבר 2001, לפיה תרד ריבית בנק ישראל
ב- 0.3 נקודות אחוז, לרמה של 5.8 אחוזים.
 
בבנק ישראל מסבירים, כי הערכות האינפלציה לשנים הקרובות - המתקבלות מהציפיות לאינפלציה
בשוק ההון, הערכות החזאים הפרטיים והערכות האינפלציה של חלק מהמודלים שפותחו בבנק - שבו
וירדו והן נמצאות כיום בתחום יעד האינפלציה ארוך הטווח וחלקן אף ירד אל מתחת ליעד האינפלציה
לשנת 2002. הפחתת הריבית לחודש דצמבר עקבית, איפוא, עם השגת יעדי האינפלציה לשנת 2002
ואילך. לאור התפתחויות אלה מעריכים בבנק ישראל, כי בשלב זה - למרות החריגה המשמעותית
בגירעון התקציבי השנה והצפויה לשנה הבאה - ניתן להפחית החודש את הריבית לטווח קצר כדי
להמשיך ולתמוך בפעילות הריאלית במשק לנוכח המיתון המעמיק, וזאת מבלי לפגוע בהשגת יעד
 האינפלציה ארוך-הטווח.
 
כידוע, חותרת המדיניות המוניטרית לשמר את יעד יציבות המחירים אשר קבעה הממשלה, כתשתית
הכרחית לצמיחה בת-קיימא ולחיזוק היציבות הפיננסית בשוקי הכספים, ההון ומטבע-החוץ. יציבות זו,
התורמת לחוסנו של המשק, עמדה היטב במבחן האירועים האחרונים בשוקי ההון בעולם, בעקבות
 הפיגוע בארצות-הברית, ומחייבת המשך השמירה על המשמעת הפיסיקלית והמוניטרית.
 
מבנק ישראל נמסר כי בשל המפנה שחל במצב המשק, עקב ההאטה בעולם והמציאות הביטחונית
בישראל, תומך בנק ישראל בגיבוש מדיניות כלכלית מתואמת לעידוד הצמיחה והתעסוקה. במסגרת זו
חשוב לשנות את הרכב התקציב על ידי הגדלת רכיב ההשקעות בתשתית ואת התמריץ לעבודה על חשבון
ההרחבה בתשלומי העברה, וזאת - תוך חזרה לתוואי גירעון תקציבי יורד, כדי לאפשר המשך תהליך
הירידה בריבית במשק. בהקשר זה נדרש שינוי במבנה השכר של הסקטור הציבורי תוך התאמת זחילת
השכר לסביבת האינפלציה הנמוכה, כך שיקטן הנטל הריאלי המוטל על התקציב במיוחד בתקופה של
האטה כלכלית. כן מומלץ לעדכן את שכר המינימום על פי מדד המחירים לצרכן, בתוספת שיעור מסוים
שיבטא את הגידול בפריון במשק, ולהקפיד על אכיפת החוק. כמו כן יש לצמצם את היקף התעסוקה של
עובדים זרים ובפרט אלו ששהייתם לא-חוקית. נקיטת צעדים אלו, ביחד עם שמירה על היציבות תוך
כדי שנויים מבניים בשווקים הפיננסיים, יקלו על המשק לעבור תקופה של מיתון בביקושים המקומיים
 והחיצוניים, ויכולים להציב אותו בעמדה טובה יותר לחידוש צמיחה בת-קיימא מוטת השקעות ויצוא.
 
בבנק ישראל מדגישים, כי ריבית בנק ישראל ירדה בשנתיים האחרונות בלמעלה מ- 5 נקודות אחוז (מ-
11.2 ל- 5.8 אחוזים); והיא כיום הנמוכה ביותר מזה שנים רבות. יתר על כן, הריבית הריאלית לטווח
קצר, הנמדדת על פי ריבית בנק ישראל בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון, ירדה אף היא
ורמתה באוקטובר כ- 4 אחוזים לעומת למעלה מ- 8 אחוזים לפני שנתיים. לעומת זאת, הריבית
הריאלית לטווח ארוך (על פי התשואה הריאלית על אגרות החוב הממשלתיות ל- 10 שנים) ירדה אך
מעט בשנתיים האחרונות (מ- 5.2% ל- 4.7%). גורם חשוב בהקשר זה היה, בין היתר, הגידול שנרשם
 בגיוס ההון הממשלתי הסחיר בשנת 2001.
 
(כ- 11 מיליארד ש"ח לעומת תכנון של פחות מ- 4 מיליארד), וזאת עקב הגידול בגירעון הממשלתי. חשוב
לציין שריבית זו מהווה בסיס לשעורי הריבית בהלוואות לטווח ארוך, ובכלל זה בשוק המשכנתאות
 ובמימון פרויקטים ארוכי טווח, ולכן היא גורם חשוב בצמיחת המשק.
 
פרמיית הסיכון ששוקי ההון מייחסים למשק הישראלי נשארה באותה רמה בטווח של חצי שנה (כ- 1.1
אחוזים) והפרמיה ל- 10 שנים ירדה לשיעור של 1.75 אחוזים. הירידה בפרמיית הסיכון מצביעה,
כנראה, על ירידה מסוימת באי-הוודאות לגבי ההתפתחויות בישראל ובעולם, לאחר שנרשמה בהן עלייה
בעקבות הפיגוע בארצות הברית. פער הריביות לטווח קצר בין הריבית השקלית לריבית הדולרית עומד
כיום על כ- 4 אחוזים, בעקבות הפחתת ריבית בארצות הברית בחודש נובמבר בשיעור של 0.5 אחוזים.
חשוב לציין, כי פער הריבית לטווח של 10 שנים נמוך יותר: הריבית על אגרות חוב של ממשלת ארצות
הברית עומדת כיום על כ- 4.6 אחוזים לעומת תשואה של כ- 6.8 אחוזים על אגרות החוב לא צמודות
 של ממשלת ישראל ("שחר") לאותה תקופה.
 
לוח 1. השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב
 
ישראל
ארה"ב
פער הריבית בין השקל לדולר*
רמת הריבית (אחוזים במונחים שנתיים)
דצמבר 1998
13.50
4.75
8.8
דצמבר 1999
11.20
5.50
5.7
דצמבר 2000
8.2
6.5
1.7
השינוי בריבית בשנת 2001 (בנקודות אחוז)
ינואר
0.2-
0.5-
2
פברואר
0.3-
0.5-
2.2
מרץ
0.2-
0.5-
2.5
אפריל
0.3-
0.5-
2.7
מאי
0.0
0.5-
3.2
יוני
0.4-
-
2.8
יולי
0.3-
0.25-
2.75
אוגוסט
0.2-
0.25-
2.8
ספטמבר
0.0
0.5-
3.3
אוקטובר
0.0
0.5-
3.8
נובמבר
0.2-
0.5-
4.1
דצמבר
0.3-
-
-
רמת הריבית בשנת 2001 (אחוזים במונחים שנתיים)
ינואר
8.0
6.0
2
פברואר
7.7
5.5
2.2
מרץ
7.5
5.0
2.5
אפריל
7.2
4.5
2.7
מאי
7.2
4.0
3.2
יוני
6.8
4.0
2.8
יולי
6.5
3.75
2.75
אוגוסט
6.3
3.5
2.8
ספטמבר
6.3
3.0
3.3
אוקטובר
6.3
2.5
3.8
נובמבר
6.1
2.00**
4.1
דצמבר
5.8
 
 
 
*השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות של המשקיעים והלווים גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה - עפ"י שוקי ההון בעולם - בין 1.1% (לחצי שנה) ל- 1.75% (ל- 10 שנים). ראוי לציין, כי פרמיית הסיכון מתאפיינת בתנודתיות הנובעת לעיתים מסיבות שמקורן במשק הישראלי, ולעיתים מאירועים בעולם.
 
**ב-11 בדצמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על
 מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 2.00%.
 
                       
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל והתשואה הריאלית על
אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי - אחוזים)
חודש
 
ושנה
ריבית
 
מוצהרת1
ריבית בנק ישראל
התשואה הריאלית לפידיון של אג"ח
צמודה ל- 10 שנים
 
 
אפקטיבית2
ריאלית3
 
1/00
10.7
11.4
8.6
5.2
2/00
10.30
10.9
7.8
5.2
3/00
9.90
10.5
7.8
5.1
4/00
9.60
10.1
7.8
5.1
5/00
9.30
9.9
7.0
5.1
6/00
9.30
9.9
6.0
5.2
7/00
9.30
9.8
6.1
5.4
8/00
9.10
9.6
7.1
5.6
9/00
8.9
9.4
6.9
5.7
10/00
8.6
9.1
6.9
5.6
11/00
8.4
8.9
7.0
5.6
12/00
8.2
8.6
7.8
5.8
1/01
8.0
8.4
7.0
5.6
2/01
7.7
8.1
6.1
5.3
3/01
7.5
7.9
5.8
5.1
4/01
7.2
7.6
6.2
5.0
5/01
7.2
7.6
6.3
4.7
6/01
6.8
7.3
5.5
4.3
7/01
6.5
6.8
4.6
4.4
8/01
6.3
6.6
3.6
4.5
9/01
6.3
6.6
2.9
4.6
10/01
6.3
6.6
3.6
4.7
11/01
6.1
6.4
4.1
4.7
12/01
5.8
 
 
 
 
 

1 ריבית מוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2 ריבית המחושבת לפי ריבית דריבית בחישוב יומי, על פי הריבית הבינבנקאית. (ראה הסבר ב"מבט
 כלכלי מס' 6").
3 הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק
 ההון.