העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש אוקטובר 2001