הפיקוח על הבנקים מודיע על צעדים להגברת התחרות בשוק הסליקה והאשראי

לחוזר סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב בדף הפיקוח על הבנקים


הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום את הנוסח הסופי של הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב (הוראה 472). מטרות ההוראה הן להגביר את התחרות בשוק הסליקה, בין היתר תוך הקלה על כניסה של סולקים חדשים לשוק, להבטיח הוגנות מול בתי העסק ולקדם את המעבר של שוק התשלומים לטכנולוגיות מתקדמות. הוראה זו מתווספת לטיוטות שפירסם הפיקוח בנושא הקלה של מדיניות רישוי של סולק חדש, ועדכון לקריטריונים ותנאים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק.

 
·    ההוראה מאגדת לראשונה במסמך אחד את ההסדרה של פעילות הסליקה בישראל.
·    ההוראה מציבה דרישות הון מופחתות מאלו שנדרשו עד היום לסולקים. הדרישות מותאמות לדירקטיבה האירופאית בתחום מערכות תשלומים (PSD) עבור סולק שאינו נותן אשראי משמעותי, ועבור סולקים שעוסקים במתן אשראי בהיקף משמעותי הדרישות מופחתות ביחס לדרישות באזל עבור בנקים.
·    ההוראה מסדירה את  מערכת היחסים בין הסולק לבית העסק, לרבות הפרטים והתנאים שיכללו בהסכם הסליקה ודרכי השינוי שלהם, ובהם המחיר.
·    ההוראה מאפשרת לסולקים מכירה, השכרה ושיווק נקודות קצה (POS) לבתי העסק, בכדי להקל על בתי העסק ולקדם את מעבר השוק הישראלי לטכנולוגיית EMV.
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "ההוראה מהווה צעד משמעותי להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב ובתחום האשראי הקמעונאי, לטובת משקי הבית ובתי העסק הקטנים והבינוניים. ההוראה יוצרת "מדרגה" פיקוחית חדשה בתוך הפיקוח על הבנקים, מקלה יותר לעומת הבנקים, במונחי דרישות ההון. הדרישות המקלות יקלו על כניסת סולקים חדשים לתחום הסליקה, וגם יקלו על חברות כרטיסי האשראי במתן אשראי למשקי בית ועסקים קטנים. כמו כן, ההוראה תתרום לקידום הרמה הטכנולוגית של שוק התשלומים בישראל".
 
הוראה זו מתייחסת לראשונה באופן ייעודי לגופים פיננסיים שעיסוקם המרכזי הנו סליקת עסקאות של כרטיסי חיוב, לאור החשיבות הגוברת של מערך תשלומים זה.
ההוראה מתווה את הכללים העיקריים לפעילות סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב והיא מקלה בחלק מהדרישות הרגולטוריות שהוטלו עד היום על חברות כרטיסי האשראי וסולקים. בכלל זה היא קובעת הקלות משמעותיות בדרישות ההון מסולקים, ו"מיישרת" קו עם רגולציה שאומצה בנושא זה באירופה (גישת ה PSD- Payment System Directive). בהמשך, יותאמו הוראות נוספות באופן שיקל את הנטל הרגולטורי על סולקים, לנוכח הייחודיות של גופים אלו והסיכון הנמוך יותר בפעילותם בהשוואה לבנקים.
כמו כן, ההוראה מגדירה את הפרטים שיכלול הסכם סליקה בין סולק לבית עסק ואת דרכי השינוי של תנאים אלו, לרבות מחיר השירות. ההוראה מאפשרת לסולקים להשכיר או למכור נקודות קצה (POS) לבתי העסק במטרה לקדם את המעבר של השוק לטכנולוגיות מתקדמות (EMV ועסקאות ללא מגע- contactless).