נהלים בנושא עמלות-תיקון הוראה

נהלים בנושא עמלות - תיקון הוראה
 
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקונים להוראה בדבר נהלים בנושא עמלות, הקובעת נהלים שונים שעל-פיהם על התאגידים הבנקאיים לנהוג בקביעת עמלות וגבייתן.
עיקרי התיקונים:
- על חברות כרטיסי האשראי הוטלו המגבלות החלות בהוראה בנושא העמלות כגון: אי-גביית עמלות במקרים מסוימים, וחובת ההודעה למפקח על הבנקים טרם ביצוע שינוי בעמלה, או קביעת עמלה חדשה (עדכה הוחלה המגבלה רק על תאגידים בנקאיים).
- על תאגיד בנקאי נאסר לגבות עמלה נוספת בגין רישום פעולה - שורה בחשבון - אשר פוצלה ביוזמת בנק למספר מרכיבים.
- על תאגיד בנקאי נאסר לגבות עמלה בגין ניהול חשבון תמורה (חשבון המנוהל רק לשם פירעון הלוואה או העברה לפיקדונות), אשר לא נרשמו בו פעולות שאינן קשורות קשר ישיר למטרת ניהול חשבונות אחרים, כגון: חשבון בו הפעולות היחידות הן הפקדות תקופתיות לצורך העברה לתוכנית חסכון.
- המפקח על הבנקים קבע כי תאגיד בנקאי ישיב ללקוח את חלקה היחסי של עמלה שנגבתה מראש, במקרה בו השירות שעבורו נגבתה הופסק לפני סיום התקופה המקורית. עם זאת, תאגיד בנקאי רשאי, בכפוף לאישור המפקח, לקבוע סכום מינימלי סביר לעמלה זו, אשר לא יוחזר.
- על תאגיד בנקאי נאסר לגבות עמלה ממקבל הלוואה לדיור שביצע ביטוח שלא באמצעות התאגיד הבנקאי, עבור משלוח הודעה על פקיעת ביטוח נכס או ביטוח חיים לקראת תום שנת הביטוח.
- על-מנת להגביר את הגילוי ללקוח בדבר העמלות הנגבות ממנו ועל-מנת לאפשר לו בדיקת נכונותן, חוייב תאגיד בנקאי לפרט בדף החשבון את דמי הניהול הקבועים ואת דמי הניהול המשתנים בנפרד.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי התיקונים שבוצעו בהוראה זו נעשו במסגרת הסדרת מערכת היחסים בין הבנקים לבין הלקוחות. התיקונים בוצעו לאור הניסיון שנצבר וכן מניתוח תלונות שנתקבלו בפיקוח מלקוחות התאגידים הבנקאיים.
רוב התיקונים להוראה ייכנסו לתוקף בתחילת אפריל 2002.