רכישה עצמית של מניות על ידי תאגידים בנקאיים

 
רכישה עצמית של מניות על ידי תאגידים בנקאיים
 
המפקח על הבנקים ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה האוסרת רכישה עצמית של מניות על ידי תאגיד בנקאי, למעט מקרים מסויימים.
ההוראה מחליפה הוראה קודמת של המפקח בנושא זה, מ-15.6.00, שאסרה רכישה עצמית של מניות ו/או העמדת מימון לרכישת מניות באופן מוחלט. כן נאסר על התאגיד הבנקאי לתת אשראי ללווה או לקבוצת לווים כאשר הביטחון לאשראי הוא ניירות ערך של התאגיד הבנקאי, בסכום העולה על חצי אחוז מהון התאגיד הבנקאי או 10 מליוני ש"ח, לפי הנמוך.
על פי ההוראה החדשה נאסר על בנק ככלל לבצע רכישה עצמית של מניותיו. למרות איסור זה התיר המפקח מתן מימון בשני מקרים כמפורט להלן:
א. הותר לתאגיד הבנקאי להעמיד אשראי ללקוח לרכישת יחידות מעו"ף (הכוללות את מניותיו) בסכום שלא יעלה על 25 מליוני ש"ח.
ב. הותר לתאגיד בנקאי להעמיד אשראי לרכישה, כחלק מתוכנית לרכישת ניירות ערך על ידי עובדים של התאגיד הבנקאי, זאת בתנאי שמימון הרכישה נבחן ואושר מראש על ידי המפקח על הבנקים.
כידוע, חוק החברות, התשנ"ט-1999 מתיר לחברה רכישה של מנותיה ושל ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש במניותיה.
בפיקוח על הבנקים הסבירו כי בתאגיד הבנקאי רכישה עצמית היא בעייתית, זאת משום המעורבות העמוקה של התאגידים הבנקאיים בשוק ההון והחשש לניגודי עניינים.