העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד בחודש נובמבר 2001