העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש דצמבר 2001