תזכורת: ההוראה בדבר הגבלות על האפשרות לבצע שינויים בשיקים תיכנס לתוקף ביום 1.3.02

תזכורת: ההוראה בדבר הגבלות על האפשרות לבצע שינוים
בשיקים תיכנס לתוקף ביום 1.3.02
 
ההגבלות שפרסם המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, על האפשרות לביצוע שינויים בשקים שעבירותם נאסרה מראש, יכנסו לתוקף החל מיום 1.3.02.
 
כזכור, קבע המפקח הוראה לפיה שיר שעבירותו נאסרה מראש על ידי הבנק יהיה במתכונת חדשה ועליה תודפס באופן מודגש הערה כי "בשיר זה אין לבצע שינוי לאחר שנכתב, למעט שינוי תאריך או סכום". בהוראה גם נקבע כי הבנק לא יקבל שיק כזה שנעשה בו שינוי (למעט בתאריך או בסכום) ואם הופקד השיק יש להחזירו.
 
מהפיקוח על הבנקים הובהר כי ההוראות חלות גם על שיקים שמונפקים על ידי לקוחות שונים באישור בנק. בנק שאינו יכול לוודא כי שיקים כאמור מונפקים על פי ההוראה, נדרש לבטל מיידית את האישור להנפקת שיקים שניתן לאותו לקוח.
 
החל מ- 1.03.02, יונפקו על-ידי הבנק שירים בלתי סחירים רק במתכונת המפורטת בהוראה, לרבות הדפסת ההערה על-גבי שיקים אלו.
 
לא חל שינוי לגבי שיקים במתכונת הקודמת (ללא ההערה), או שיקים שהונפקו על ידי הבנק ללא הגבלת עבירות ורק לאחר מכן הוסיף הלקוח הגבלת עבירות, וניתן להמשיך ולהשתמש בשיקים אלו ללא הגבלה, גם לאחר 1.3.02. ההוראה גם אינה אוסרת שינוי בשיקים במתכונת הקודמת.
 
למניעת ספק, מובהר כי על גבי כל שיק שעבירותו בוטלה מראש על פי ההוראה החדשה, יופיע שירטוט המחייב הפקדת השיק בחשבון.
 
בפיקוח על הבנקים מזכירים, כי החל מ- 1.3.02, יהיו קיימים 4 סוגי שיקים:
 
1. שיק רגיל ללא הגבלת עבירות (כמו היום).
 
2. שיק רגיל שהלקוח הוסיף עליו כי אינו ניתן להעברה (כמו היום).
 
3. שיק על פי המתכונת הישנה – שעבירותו בוטלה מראש על ידי הבנק במתכונת הישנה (הונפק לפני 1.3.02 ללא הערה) שיק זה ילך ויעלם מהמערכת בהדרגה, משום שהבנקים לא יהיו רשאים להנפיק שיקים אלה לאחר כניסת ההוראה לתוקף.
 
4. שיק במתכונת החדשה – שעבירותו בוטלה על-ידי הבנק מנפיק השיק ועליו הודפסה ההערה באופן מודגש. במקרה של שינוי המתבצע בשיק זה (למעט תאריך או סכום), הבנק אמור לא לקבל שיק זה להפקדה ואם הופקד, להחזירו ללקוח.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי בכדי למנוע אי הבנות וטעויות, נדרשו התאגידים הבנקאיים לנקוט בצעדי הסרה מתאימים לעובדיהם וללקוחותיהם תוך הדגשה שהמגבלות חלות על שיקים שיונפקו על ידי הבנק מ- 1.3.02 במתכונת החדשה.