העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש ינואר 2002