האינפלציה, המדיניות המוניטרית וההתפתחויות בשווקי הכספים וההון

קטע לפרסום מתוך דו"ח המחלקה המוניטרית של בנק ישראל שיפורסם ביום ג' ה- 26.3.02
 
 
 
האינפלציה, המדיניות המוניטרית וההתפתחויות בשווקי הכספים וההון
 
×        שנת 2001 אופיינה במשברים כלכליים וביטחוניים בעולם ובהחרפת המצב הביטחוני בישראל.
×        ראויה לציון היציבות היחסית בהתפתחותם של המחירים ושער החליפין בשנת 2001, למרות
המשבר העולמי, שהקטין את היצע מטבע החוץ למשק.
×        תנאי המשק בשנת 2001 איפשרו לבנק ישראל להמשיך ולהפחית את הריבית המוניטרית
במהלך השנה במטרה להשיג את יעד האינפלציה לשנה זו ולשנים הבאות, ב- 2.4 נקודות אחוז
(מ- 8.2 אחוזים בדצמבר 2000 ל- 5.8 אחוזים בדצמבר 2001).
×        בסוף דצמבר 2001 החליט בנק ישראל להפחית את הריבית המוניטרית, החל מהשבוע האחרון
של אותו חודש, ב- 2 נקודות אחוז (מ- 5.8 אחוזים ל- 3.8 אחוזים).
×        התפתחות המחירים במהלך שנת 2001 לא הייתה אחידה: בחודשים ינואר ופברואר הם ירדו
בקצב שנתי של 4.1 אחוזים, בחודשים מארס עד ספטמבר הם עלו ב- 4.7 אחוזים במונחים
שנתיים, ואילו בחודשים אוקטובר עד דצמבר הם שבו וירדו בקצב שנתי של 2.3 אחוזים.
 
שנת 2001 אופיינה במשברים כלכליים וביטחוניים בעולם ובהחרפת המצב הביטחוני בישראל.
התפתחויות אלה פגעו משמעותית בפעילות הריאלית בישראל ובהתפתחות שוק ההון, פגיעה שהתבטאה,
בין היתר, בהצטמצמות משמעותית של היקף השקעות הזרים במשק ובירידה חדה של מחירי המניות.
למרות זעזועים אלה נשמרה גם השנה היציבות היחסית שאפיינה בשנתיים הקודמות את התפתחות
המחירים ושער החליפין.
 
תנאי המשק בשנת 2001 איפשרו לבנק ישראל להמשיך ולהפחית את הריבית המוניטרית במהלך השנה
במטרה להשיג את יעד האינפלציה לשנה זו ולשנים הבאות, ב- 2.4 נקודות אחוז (מ- 8.2 אחוזים
בדצמבר 2000 ל- 5.8 אחוזים בדצמבר 2001). הריבית המוניטרית הריאלית הצפויה ירדה מכ- 7.2
אחוזים ברביע האחרון של שנת 2000 לכ- 4.6 אחוזים ברביע האחרון של שנת 2001.
 
בסוף דצמבר 2001 החליט בנק ישראל להפחית את הריבית המוניטרית, החל מהשבוע האחרון של
אותו חודש, ב- 2 נקודות אחוז (מ- 5.8 אחוזים ל- 3.8 אחוזים). זאת על רקע החלטת הממשלה לחזור
לתוואי של משמעת פיסקלית והחלטה משותפת של שר האוצר ונגיד בנק ישראל בדבר שינויים מבניים
בשווקים הפיננסיים (שיפורטו להלן). בעקבות זאת ירדה הריבית המוניטרית הריאלית הצפויה בחודש
ינואר 2002 לכ- 1.2 אחוזים.
 
מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2001 ב- 1.4 אחוזים, לאחר עליות של 0 אחוז בשנת 2000 ו- 1.3
אחוזים ב- 1999. גם בשנת 2001, בדומה לשנתיים הקודמות, היה קצב עליית המחירים לצרכן נמוך
מהגבול התחתון של יעד האינפלציה - אך השנה, כמו ב- 1999, הוא היה בתחום היעד ארוך הטווח (1
עד 3 אחוזים). התפתחות המחירים במהלך שנת 2001 לא הייתה אחידה: בחודשים ינואר ופברואר הם
ירדו בקצב שנתי של 4.1 אחוזים, בחודשים מארס עד ספטמבר הם עלו ב- 4.7 אחוזים במונחים
שנתיים, ואילו בחודשים אוקטובר עד דצמבר הם שבו וירדו בקצב שנתי של 2.3 אחוזים.
 
שער החליפין של השקל ביחס לדולר עלה במהלך השנה ב- 4.3 אחוזים (כ- 3.3 אחוזים ביחס לסל
המטבעות), לאחר ירידה של 2.7 אחוזים בשנת 2000. התפתחות זו היא בעיקרה תולדה של ירידה
בהשקעות הזרים וגידול של הגירעון בחשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור. התפתחותו של שער
החליפין בשנים האחרונות מאופיינת ביציבות, יחסית לעבר ויחסית לתנודות בשערי החליפין בעולם,
ללא מגמת עלייה או ירידה, התפתחות התואמת מצב שבו האינפלציה המקומית דומה לעולמית. את
השפעת עלייתו של שער החליפין על המחירים בשנת 2001 מיתנה ירידה במחירים הדולריים של היבוא
- מתוצאות ההאטה בפעילות בעולם.
 
הפעילות הריאלית בשנת 2001 הושפעה במידה משמעותית מההאטה בפעילות העולמית, מהמשבר
בשוקי ההון בעולם ומהחרפת המצב הביטחוני המקומי. גורמים אלה הביאו לירידה חדה ביצוא
הישראלי, לרבות יצוא שירותי התיירות, והתבטאו בירידה של 2.1 אחוזים בתוצר המקומי הגולמי של
הסקטור העסקי. עם זאת, ירידת התוצר העסקי בשנת 2001 באה לאחר עלייה חריגה של 8.5 אחוזים
בשנת 2000, ובסיכום של השנים 2000 ו- 2001 הוא עלה בשיעור שנתי ממוצע של 3.2 אחוזים, מעט
יותר מקצב גידולו הממוצע בשלוש השנים הקודמות (3.0 אחוזים לשנה). הירידה ביצוא הסחורות
והשירותים (13.1 אחוזים) לוותה בירידה ביבוא (6.4 אחוזים), והגירעון בחשבון הסחורות,
השירותים וגורמי הייצור הסתכם בכ- 8.9 מיליארדי דולרים (לעומת כ- 8 מיליארדים בשנת 2000).
 
האטת הפעילות והמשבר בשוקי ההון בעולם, ובפרט בארצות הברית, התבטאו גם בירידה ניכרת של
מחירי המניות בישראל. שיעור התשואה הכולל של המניות ירד במהלך השנה בכ- 17 אחוזים. השפל
המתמשך בשוק הדיור העמיק השנה, ומחירי הדירות ירדו בכאחוז, בהמשך לירידה של 8 אחוזים
בשנת 2000. בניגוד לירידת מחירי הדירות עלו בשנת 2001 מחירי שכר הדירה בכ- 6 אחוזים, ותרמו
כנקודת אחוז לעליית המחירים לצרכן.
 
ראויה לציון היציבות היחסית בהתפתחותם של המחירים ושער החליפין בשנת 2001, למרות המשבר
העולמי, שהקטין את היצע מטבע החוץ למשק. בשנת 2000 השפיעה הרעת המצב הביטחוני בעיקר על
הענפים המסורתיים, בעוד שהענפים המתקדמים הגדילו מאוד את תוצרתם ואת יצואם, ובכך גדל היצע
מטבע החוץ למשק. לעומת זאת בשנת 2001 נפגעו מאוד גם הענפים המתקדמים, ופחת היצע מטבע
החוץ -אף על פי כן נשמרה, כאמור, היציבות היחסית של שער החליפין והמחירים. תפקיד חשוב
ביציבות זו מילאה המדיניות המוניטרית שננקטה בשנים האחרונות (כפי שיפורט בהמשך).
 
גירעון הממשלה הסתכם בשנת 2001 ב- 4.6 אחוזי תוצר, הרבה מעל היעד של 1.75 אחוזי תוצר.
התפתחות זו התבטאה בגידול ניכר, מעבר לצפוי, בגיוס ההון של הממשלה. המיתון בפעילות המקומית,
ירידת הריביות בעולם והמדיניות המוניטרית יצרו כוחות לירידת הריביות הריאליות לזמן ארוך - אולם
העלייה הניכרת בגיוס ההון של הממשלה קיזזה חלקית השפעות אלו וכך התמתנה ירידת הריביות
הריאליות במחצית הראשונה של השנה, והן אף עלו במידה מסוימת במהלך המחצית השנייה. כך,
למשל, שיעור התשואה הריאלי לפדיון על איגרות חוב צמודות ל- 10 שנים ירד מ- 5.8 אחוזים בדצמבר
2000 ל- 4.3 אחוזים ביוני 2001, ומיוני 2001 עד אמצע דצמבר 2001 הוא עלה ל- 4.6 אחוזים -
למרות המשך ההאטה בפעילות הכלכלית, הירידה בריבית הריאלית המוניטרית (הצפויה) וירידת
הריביות בעולם.