העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש פברואר 2002