הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש האחרון

22/04/2002
הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מט"ח
התפתחויות בחודש האחרון
 
לדף הלוחות – לחץ כאן.
 
א. הפעילות בחשבון הפיננסי
 
השקעות תושבי חוץ במשק הסתכמו בחודש מארס 2002 בכ- 480 מיליוני דולרים, בעיקר כתוצאה מגידול
בפיקדונות של תושבי חוץ בבנקים ישראלים הן של בנקים זרים והן של לקוחות תושבי חוץ (יחידים
וחברות) - מזה 245 מיליוני דולרים, שגייס בנק ישראלי באג"ח, באמצעות חברת בת זרה. ההשקעות
הישירות במשק הסתכמו החודש ב- 121 מיליוני דולרים מזה כ- 50 מיליונים השקעה בשתי חברות.
 
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו בחודש מרס בכ- 690 מיליוני דולרים. מתוכם השקעות
בתיק ני"ע למסחר של 183 מיליוני דולרים - בעיקר השקעות בחו"ל של קרנות נאמנות וחברות ביטוח;
השקעות ישירות בחו"ל של כ- 145 מיליוני דולרים - מזה כ- 55 מיליונים ע"י שלוש חברות, והשקעות
אחרות בהיקף של כ- 280 מיליוני דולר - שמקורו בגידול בפיקדונות של בנקים ישראליים בחו"ל,
כתוצאה מהנפקת האג"ח שהוזכרה לעייל.
 
ב. הפעילות בשוק שקל/מט"ח
 
על פי הנתונים שהצטברו עד סוף חודש מארס, באמצע חודש פברואר נבלמה ההשפעה של הפחתת
הריבית החדה בסוף דצמבר על שוק שקל/מט"ח - השפעה שהתבטאה בפיחות המואץ, עקב תגובת יתר
של מגזר היחידים. מאז, הקטין מגזר זה באופן חד את הביקוש שלו למט"ח, והדבר התבטא בהצטרפות
אפסית לקרנות נאמנות המתמחות במט"ח בארץ ולפיקדונות ותוכניות חיסכון הצמודות למט"ח. עם
זאת, בפברואר ובמארס נמשכה פעילות במינון נמוך של יחידים ומשקיעים מוסדיים - הצטרפות
לקרנות חו"ל והעברות לפיקדונות בחו"ל ע"י יחידים, והמשך השקעות בני"ע זרים ע"י מוסדיים. נראה
שיש ליחס חלק מפעילות זו לגידול באי-הוודאות הכלכלית במשק.
 
התנהגות שער החליפין
 
בחודש מארס, בהמשך לחודש הקודם, נרשם פיחות מתון בשקל של כאחוז מול סל המטבעות, לאחר
פיחות מואץ מסוף דצמבר ובמהלך ינואר. סטיית התקן הגלומה שהגיעה בחודש פברואר לשיא של
כ- 9.3 אחוזים, ירדה בחודש מרס לרמה ממוצעת של כ- 8.7 אחוזים. בחודש אפריל הואץ הפיחות בשער
החליפין על רקע האירועים הביטחוניים.
 
פעילות הסקטורים
 
יחידים:
 
בחודש מרס 2002 נמשכה ההתמתנות בביקושים של יחידים (משקי בית). הצבירה בקרנות הנאמנות
המתמחות במט"ח בארץ ובחו"ל הסתכמה החודש בכ- 190 מיליוני דולרים, מזה כ- 150 מיליונים
בקרנות חו"ל. הצבירה בפיקדונות הצמודים למט"ח פסקה כמעט לחלוטין. ואולם, העברות היחידים נטו
לפיקדונות בבנקים בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות המשיכו לגדול החודש, והסתכמו בכ- 130 מיליוני
דולרים, בהמשך לגידול של כ- 110 מיליונים בחודש פברואר.
 
תאגידים:
 
מגזר זה מכר החודש מט"ח, באמצעות עסקאות עתידיות בהיקפים ניכרים. נציין שבחודש מרס,
הסקטור העסקי פרע נטו אשראי בנקאי בסך 190 מיליוני דולרים, לעומת נטילת אשראי נטו בסך 436
מיליונים במהלך חודש פברואר - הפירעונות במארס היו מרוכזים מאד בידי מספר קטן של חברות.
מהתפלגות ענפית של האשראי במט"ח עולה, כי בענף הנדל"ן נמשכו החודש פירעונות אשראי נטו בהיקף
קטן. מתחילת השנה פירעונות אלו מסתכמים בכ- 145 מיליוני דולרים.
 
משקיעים מוסדיים:
 
חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות השקיעו בני"ע זרים, במהלך חודש פברואר כ- 90 מיליוני
דולרים - מהם כ- 60 מיליונים ע"י חברות ביטוח.
 
תושבי חוץ:
 
גם החודש פעילותם נטו של תושבי חוץ הייתה בהיקפים קטנים. רכישות של 114 מיליוני דולרים
באמצעות עיסקאות עתידיות קוזזו חלקית בהשקעות במניות בסה"כ 53 מיליוני דולרים.