תיקון להוראה בדבר מניעת הלבנת הון

 
תיקון להוראה בדבר מניעת הלבנת הון
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקון להוראה בדבר מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות
וניהול רישומים.
 
עיקרי התיקונים להוראה:
 
×        תאגיד בנקאי חויב לקבוע מדיניות ונהלים בנושא "הכר את הלקוח" (know your customer) תוך
התייחסות לסוגיות של פתיחת חשבון והגדרת סוגי לקוחות.
×        נאסר על תאגיד בנקאי לפתוח חשבון עבור לקוח הפועל עבור צד שלישי אם הלקוח אינו מוסר את
המידע הנדרש לגבי הצד השלישי.
×        תאגיד בנקאי נדרש לקבוע נהלים לעניין שמירת המידע בנוגע לאימות זהותו של לקוח ומהות עסקיו,
כולל מקור המידע, תקופת שמירתו, סוג הלקוח והצפי לגבי היקף הפעילות בחשבון, וכן לבצע מדי
פעם עדכון של מידע זה.
×        תאגיד בנקאי חויב לקבוע כללים ולקיים מערך בקרה על חשבונות של לקוחות בסיכון גבוה (לעניין
איסור הלבנת הון), באמצעות הפעלת מערך אינדיקטורים בהתחשב בסוג הלקוח, ברקע של הלקוח,
המדינה ממנה מועברים הכספים וסוגי הפעולות.
×        בהוראה נקבעו גם הסדרים מחמירים יותר לגבי אישי ציבור בכירים מחו"ל ולקוחות של בנקאות
פרטית.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי הוראה זו הוצאה על רקע המלחמה הבינלאומית בהלבנת הון והביטוי
שניתן לה בחקיקה בישראל, ולאור האמור בהנחיות ועדת באזל בנושא. מעורבותו של תאגיד בנקאי
בהלבנת הון עלולה לפגוע בשמו הטוב ובאמון הציבור בו ובמערכת הבנקאית כולה. בדיקה מדוקדקת
של זהות הלקוח, מצמצמת את החשיפה של התאגיד הבנקאי לסיכוני מוניטין, לסיכונים תפעוליים,
לסיכונים משפטיים ומקטינה את הסיכוי שהתאגיד הבנקאי ייהפך לכלי או לקרבן של פשע.