הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש האחרון

26/05/2002
 
הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מט"ח
התפתחויות בחודש האחרון
 
א.   הפעילות בחשבון הפיננסי
 
השקעות תושבי חוץ במשק1 הסתכמו בחודש אפריל 2002 בכ- 360 מיליוני דולרים. ההשקעות
הישירות הסתכמו בכ- 200 מיליוני דולרים, מזה כ- 60 מיליונים השקעה בחברת תקשורת. ההשקעות
במניות ישראליות הסתכמו החודש ב- 57 מיליוני דולרים, מזה 45 מיליונים ריבית שהצטברה על
איגרות חוב של הממשלה. בהשקעות בבורסה בתל-אביב ובשוק המשני בחו"ל נרשמה החודש פעילות
זניחה.
 
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו בחודש אפריל בכ- 170 מיליוני דולרים. ההשקעות בתיק
ני"ע למסחר הסתכמו ב- 225 מיליוני דולרים, בעיקר השקעות בחו"ל של קרנות נאמנות וחברות ביטוח.
ההשקעות הישירות בחו"ל הסתכמו בכ 126- מיליוני דולרים, מזה כ 100- מיליונים ע"י שתי חברות.
ההשקעות האחרות היו החודש מאוזנות - גידול של כחצי מיליארד בפיקדונות הסקטור הפרטי בחו"ל -
מזה כ- 300 מיליונים ע"י 3 חברות במסגרת פעילותן העסקית השוטפת, וכ- 150 מיליונים העברות
לפיקדונות בחו"ל על ידי יחידים - שקוזז ברובו על ידי הקטנת פיקדונות הבנקים הישראלים בחו"ל,
ובפירעונות אשראי נטו של תושבי חוץ.
 
ב.   הפעילות בשוק שקל/מט"ח
 
התנהגות שער החליפין
 
חודש אפריל מאופיין בשתי קפיצות מדרגה בשער החליפין: בשבוע הראשון של החודש, על רקע
ההידרדרות במצב הביטחוני הואץ הפיחות בשער החליפין בעיקר כתוצאה מרכישות מט"ח של תושבי
חוץ; בשבוע האחרון, עם פרסום התוכנית הכלכלית ועל רקע התמוטטות הבנק למסחר, פוחת השער
בעיקר כתוצאה מרכישות של יחידים תושבי ישראל. סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר עלתה
בשבוע הראשון של החודש בכ- 2 נקודות אחוז לרמה של 9.5%, ושבה ועלתה לשיעור דומה גם בשבוע
האחרון של אפריל, לאחר ירידה בה במהלך החודש.
 
פעילות הסקטורים
 
בשבוע הראשון של אפריל, פוחת שער השקל בכ- 3.4% - בתקופה זו נרשמו, בעיקר, רכישות מט"ח ע"י
תושבי חוץ, תגובת היחידים הייתה מתונה מאד, והתאגידים מכרו נטו מטבע חוץ; בשבוע האחרון של
החודש, עם פרסום התוכנית הכלכלית והרפורמה במס, פוחת שער השקל בשני אחוזים נוספים, בעיקר
כתוצאה מפעילות של יחידים - מגזר זה הגיב לגידול הצפוי בכדאיות היחסית של החזקת נכסים
במט"ח ובחו"ל לעומת נכסים בשקלים, והגביר את הצטרפותו לקרנות נאמנות מתמחות במט"ח ובמדיה
מסויימת גם את העברות המט"ח לפיקדונות בחו"ל.
 
יחידים:
 
בחודש אפריל 2002 נמשכה ההתמתנות בביקושים למט"ח של יחידים (משקי בית), עד לשבוע האחרון
של החודש לא נרשמה פעילות חריגה של סקטור זה. עם פרסום התוכנית הכלכלית – ב- 23.4, התגברה
הצבירה בקרנות נאמנות המתמחות במט"ח בארץ ובחו"ל, והיא הסתכמה בשבוע זה בכ- 120 מיליוני
דולרים, מזה כמחצית בקרנות מתמחות במט"ח בארץ, ומחצית בקרנות חו"ל. העברות נטו של יחידים
לפיקדונות בבנקים בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות המשיכו לגדול החודש, והסתכמו בכ- 150 מיליוני
דולרים לעומת כ- 130 מיליונים בחודש מרס.
 
תאגידים:
 
מגזר זה רכש, בעיקר במחצית השנייה של אפריל, כ- 300 מיליוני דולרים באמצעות עסקאות עתידיות
שקל/מט"ח, בניגוד למכירות עתידיות בתחילת החודש. ההעברות לפיקדונות בחו"ל של תאגידים
הסתכמו החודש בכ- 350 מיליוני דולרים מזה כ- 300 מיליונים ע"י 3 חברות.
 
משקיעים מוסדיים:
 
חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות השקיעו בני"ע זרים, במהלך חודש אפריל כ- 40 מיליוני
דולרים – כ- 30 מיליונים ע"י חברות ביטוח והשאר ע"י קופות גמל, פיצויים וקרנות השתלמות. מתחילת
השנה השקיעו המוסדיים בחו"ל 622 מיליוני דולרים.
 
תושבי חוץ:
 
בהשקעות תושבי חוץ במניות של חברות ישראליות היה החודש גידול בהשוואה לחודשים קודמים, והן
הסתכמו בכ- 200 מיליוני דולרים, שמקורן בהשקעות ישירות. הפעילות בעסקאות עתידיות הסתכמה
בסכום קטן אך הייתה תנודתית במהלך החודש - תושבי חוץ מנהלים באמצעות מכשיר זה אסטרטגיה
של חשיפות משתנות למטבע חוץ בהתאם להתפתחויות קצרות טווח בשער החליפין: בתחילת החודש, על
רקע ההידרדרות במצב הביטחוני, תושבי חוץ רכשו מט"ח עתידית, בשבוע האחרון של החודש סקטור
זה מכר נטו באמצעות מכשיר זה כ- 100 מיליוני דולרים.
 
 
 
 
_____________
 
1 נתוני חודש אפריל עבור יתרת פיקדונות במט"ח של תושבי חוץ – פת"ח ציבור (סעיף 3.1.1, לוח 13)
נמצאים בבדיקה, ולכן הושמטו מהלוח ומהניתוח.