העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש אפריל 2002