מתן ערבות לפי פקודת הבנקאות, 1941, ללקוחות הבנק למסחר

מתן ערבות לפי פקודת הבנקאות 1941,
ללקוחות הבנק למסחר
 
נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין חתם היום על כתב הערבות של בנק ישראל לטובת לקוחות הבנק
למסחר. זאת, בהתאם לסמכותו על פי פקודת הבנקאות ובאישור הממשלה.
 
 עיקרי הערבות:
 
- בנק ישראל ערב לשלם את הפיקדונות הכספיים של לקוחות הבנק למסחר שנוצרו כדין עד
להוצאת כתב הערבות בכפוף לתנאי הערבות, וכן את התחייבויות הבנק על פי אשראים
דוקומנטריים.
 
- היקף הערבות הינו עד לארבעה מיליון ש"ח לבעל התחייבות (לקוח). לגבי לקוח שסך כל
התחייבויות הבנק כלפיו עולה על 4 מיליון ש"ח, תחול ערבות מלאה עד ל- 4 מיליון ש"ח
ולכל סכום נוסף מעבר לסכום זה תהיה הערבות בשיעור של 95% בלבד.
 
- הערבות לא תחול על אנשים קשורים - בעלי השליטה בבנק, הדירקטורים והמנהל הכללי,
או על קרוביהם. כן לא תחול הערבות על התחייבויות כלפי מי שלבנק ישראל יש יסוד
להניח כי הוא קשור או מעורב בדרך כלשהיא בפעילות לא תקינה שהתקיימה בבנק, או
שהתרשל בתפקידו כלפי הבנק או לקוחותיו באשר לפעילות כאמור, וכלפי קרוביו.
 
- מועד התשלום לפי הערבות יקבע על ידי בנק ישראל ביחס לכל התחייבות בנפרד, לאחר
שהשתכנע כי בעל ההתחייבות זכאי לתשלום ולאחר שיסתיימו כל הבדיקות והבירורים
הנדרשים ביחס לכל התחייבות, לרבות התייעצות עם רשויות האכיפה.
 
עוד נמסר מבנק ישראל כי בשלב זה לא הוחלה הערבות על ההתחייבויות הבנקאיות מסוג
ערבות בנקאית ושיקים בנקאיים, אשר החלת הערבות לגביהם תישקל לאחר שיסתיימו
הבדיקות והברורים הנדרשים לשם קבלת החלטה עקרונית בעניין.
 
בבנק ישראל הובהר כי החל מתחילת חודש יולי יתווספו לתשלום על פי הערבות הפרשי
הצמדה למדד או למטבע חוץ, ללא תוספת ריבית.
 
בבנק מקווים כי הטיפול במימוש הערבות יוחל בהקדם ע"י המנהלים המיוחדים שמונו לבנק
על ידי בית המשפט, וזאת לאחר שתושלם ההערכות וההתארגנות הנדרשת לכך על ידם.
 
הנוסח המלא של כתב הערבות, אשר פורסם ברשומות, כקובץ PDF.