חבילת צעדים המתייחסת לבנק לפיתוח התעשייה

 
משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ובנק ישראל החליטו היום על חבילת צעדים המתייחסים לבנק לפיתוח התעשייה.
 
הצעד העיקרי הוא מכירת הנכסים וההתחייבויות של הבנק לבנק אחר. לשם כך, במהלך תקופה של כ-4-5 חודשים, תתבצע בדיקת נאותות של תיק הפעילות הבנקאית, שלאחריה ימכר התיק לאחד הבנקים שישתתפו בתהליך.
 
בנוסף לכך, יתן בנק ישראל לבנק מסגרת אשראי על מנת לגשר על צרכי הנזילות במידה והדבר ידרש. כנגד קו האשראי, משרד האוצר הסכים כי פקדונות המדינה יהיו נדחים מפני פקדונות הציבור המוחזקים בבנק ומפני האשראי של בנק ישראל, עד למכירת תיק הפעילות הבנקאית של הבנק.
 
דירקטוריון הבנק אישר את התהליך כולו, והתחייב לשתף פעולה לצורך יישומו ככל שידרש.
 
משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ובנק ישראל הדגישו, כי מסגרת הפעולה שנקבעה נועדה לייצב באופן מיידי את הבנק ולאפשר את המשך פעילותו התקינה עד למכירת התיק.