העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש יולי 2002