העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש אוגוסט 2002