תיקון לצו הבנקאות - עמלות פירעון מוקדם

תיקון לצו הבנקאות – עמלות פירעון מוקדם
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי ביום 1.11.2002 ייכנס לתוקף צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב- 2002, המחליף את צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשמ"ב – 1981. התיקון לצו נערך ביוזמת בנק ישראל והוא כולל הקלות על ציבור הלווים המבקש לבצע פירעון מוקדם להלוואות לדיור.
 
לקראת כניסתו לתוקף של הצו החדש מבקש המפקח על הבנקים להפנות את תשומת לבו של ציבור הלווים, המבקשים לבצע פירעון מוקדם, חלקי או מלא, של הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, להבדלים העיקריים בחישוב העמלה שתיגבה מהם על ידי הבנק, לפי כל אחד מהצווים, בעת הפירעון המוקדם:
 
העמלה בגין אי הודעה מראש הופחתה מ-1% מהסכום הנפרע בצו הישן ל- 0.1% בלבד בצו החדש. כמו כן קוצרה תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת מהלקוח מ-45 ימים ל-10 ימים בלבד.
 
כמו כן, העמלה בגין שינוי במדד, שנגבית כאשר הפירעון המוקדם נעשה בין האחד בחודש לחמישה עשר בו, הופחתה ממדד חודשי מלא למחצית המדד החודשי.
 
המפקח על הבנקים הורה היום לתאגידים הבנקאיים ליידע כל לקוח המודיע על כוונתו לבצע פירעון מוקדם לפי הצו הישן, על העובדה שב- 1.11.02 ייכנס לתוקפו הצו החדש, ועל ההבדלים בין הצווים לעניין סכום עמלת הפירעון המוקדם. עוד הורה המפקח על הבנקים לאפשר ללווים המעונינים בכך לתת, החל מיום 1.11.2002, הודעה מוקדמת על פי הצו החדש, כלומר של עשרה ימים בלבד, זאת אף אם נתנו הודעה על פי הצו הישן (45 יום), וליידע על כך את הלווים המבקשים לבצע פירעון מוקדם.