סקירת פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק-לקוח לשנים 2000-2001