השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עוש פרטי למקבלי משכורת, לחודש אוקטובר 2002

השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבל משכורת,
בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש אוקטובר 2002
C      בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר ובנק מזרחי הוא הבנק היקר עבור לקוחות ומסגרת אשראי בסך 4,000 ש"ח ו- 7,000 ש"ח המנצלים את מסגרת האשראי.
C      הבנק הבינלאומי הוא הבנק הזול ביותר ובנק לאומי ודיסקונט הם הבנקים היקרים עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח המנצלים את מסגרת האשראי.
מהפיקוח על בנק ישראל נמסר, כי בהשוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת, בין חמשת הבנקים הגדולים (בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון) בשלוש קטגוריות שונות של ניצול מסגרת אשראי – אי ניצול מסגרת אשראי, ניצול מחצית ממסגרת אשראי, וניצול 150% ממסגרת אשראי,
נמצא כי:
1.     עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים 20 פעולות בחודש ושולפים 4 דפי מידע בחודש) ו- 7,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים 30 פעולות בחודש ושולפים 5 דפי מידע בחודש):
 
בנק מזרחי הוא היקר ביותר עבור לקוחות המנצלים את מסגרת האשראי, וזאת מאחר שהריבית שהוא גובה מלקוחות אלה היא הגבוהה ביותר – 14.9% בעוד שיתר הבנקים גובים ריבית בשיעור 14.3% עד 14.8%.
 
בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר עבור לקוחות המנצלים את מסגרת האשראי, עבור לקוחות שאינם מנצלים את מסגרת האשראי, אין הבדל בין הבנקים כיוון שכל הבנקים גובה אותה עמלה עבור רישום פעולה בחשבון ונותנים פטור של לפחות 5 שאילתות מידע בנושא עו"ש בחודש ללא עמלה.
            בנק הפועלים הפך לבנק הזול ממספר סיבות:
1.       הריבית ללקוחות עבור משיכת יתר בחשבונות מקבלי משכורת זולה יותר מהבנקים האחרים.
2.       בעבר הקטין הבנק את מספר שאילתות החינם עד 2 שאילתות בחודש, ואולם בראשית 2002 הוא חזר והעלה את מספר השאילתות שבעבורן הוא אינו גובה עמלה ל- 6.
       2.  עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים 40 פעולות בחודש ושולפים 7 דפי מידע בחודש):
            בנק לאומי ודיסקונט הם הבנקים היקרים ביותר עבור כל קטגוריות הלקוחות.
            בנק הבינלאומי הוא הבנק הזול עבור כל קטגוריות הלקוחות. עבור לקוחות שאינם מנצלים את מסגרת האשראי, גם בנק מזרחי הוא זול באותה מידה.
ראוי לציין כי בהשוואה זו לראשונה נכללו גם פטורים והנחות שנותנים הבנקים על דמי רישום
פעולה בחשבון.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש כוללת את דמי רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאות אשראי, עלות שליפת מידע מהמסוף, עלות הריבית על ניצול משיכת יתר עבור לקוחות בעלי חשבון עו"ש משכורת עבור המסגרת שהועמדה להם ועלות הריבית על חריגה ממסגרת זו.
העלות החודשית עבור החזקת חשבון חושבה בהנחה ככל שמשכורתו של הלקוח גבוהה יותר, הוא מבצע מספר פעילות רב יותר ושולף מידע מספר פעמים רב יותר.
ההשוואה נערכה עבור שלוש קטגוריות של לקוחות:
1.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המבצעים 20 פעולות בחודש ושולפים מידע 4 פעמים בחודש.
2.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח המבצעים 30 פעולות בחודש ושולפים מידע 5 פעמים בחודש.
3.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח המבצעים 40 פעולות בחודש ושולפים מידע 7 פעמים בחודש.
בכל אחד משני המקרים נבדקו שלושה סוגי לקוחות:
א.      לקוחות שאינם מנצלים כלל את מסגרת האשראי שהוקצתה להם.
ב.      לקוחות המנצלים 50% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש.
ג.       לקוחות המנצלים 150% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש.
 
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות עבור סוגי פעילות שונים בין כל הבנקים וכן עבור העלויות השונות בחשבונות מסוגים שונים. השוואה זו תסייע ללקוחות לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות והריביות שהם משלמים. בדיקה כזו מומלץ שתיערך ע"י הלקוחות מדי תקופה, שכן הבנקים משנים מדי פעם פרמטרים שונים בסוגי החשבונות אליהם הם משתייכים וכך יכול להיות שהכדאיות להשתייך לסוג חשבון זה או אחר משתנה. השתייכות לחשבון עו"ש משכורת מקנה פטור מדמי ניהול קבועים ומעמלת הקצאת אשראי.
פרסום השוואת מרכיבי עלות עו"ש ע"י הפיקוח על הבנקים והשוואות נוספות שעורך הפיקוח על הבנקים, נועדו לסייע בהעברת מידע לציבור על עלות השירותים הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום להגברת התחרות בענף זה.