התכנית המוניטרית לחודש נובמבר 2002

בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש נובמבר 2002 לפיה לא תשונה ריבית בנק ישראל והיא תישאר ברמה של 9.1 אחוזים.
 
מבנק ישראל נמסר כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בצפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנגזרות משוק ההון והן חורגות מהבול העליון של תחום יעד האינפלציה ארוך הטווח שקבעה הממשלה. לעומת זאת הערכות החזאים הפרטיים, למרות שעלו במעט, עדיין ונמצאות בתחום יעד האינפלציה. הערכות האינפלציה המתקבלות ממודלים שפותחו בבנק ישראל אינן חד-משמעיות. בנוסף, אי-הודאות הרבה בשוקי מטבע-חוץ ובשוק איגרות החוב מצביעים על הצורך להמשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות כדי לפעול למניעת סטייה מיציבות המחירים ופגיעה ביציבות הפיננסית.
 
בשבועות האחרונים, על רקע אי-הבהירות לגבי אישור התקציב לשנת 2003, נרשמה עלייה מתמשכת בתשואות הנומינליות והריאליות בשוק אגרות החוב הממשלתיות: תשואות השחר, עלו לכ- 11.5% לעומת 9.3% ביולי, והריבית הריאלית הצמודה בשוק עלתה ל- 5.8% לעומת 5.4% בחודש יולי.
התפתחויות אלו מבטאות ספקנות של המשקיעים לגבי מחוייבות הממשלה לשמור על משמעת פיסקלית. כן הופחת הדירוג של החוב הממשלתי המקומי על ידי אחת מחברות הדירוג הבינלאומית אשר אף הוא משקף חששות באשר ליכולתה של הממשלה לשמור על משמעת פיסקלית, וזאת על רקע מגמת העלייה במשקל החוב הממשלתי בתוצר. משמעת פיסקלית היא תנאי הכרחי לירידה בריבית לטווח ארוך על איגרות חוב ממשלתיות, שמשפיעה על תקציב הוצאות הריבית של הממשלה, על היקף ההשקעות במשק וכן על הריבית לטווח ארוך, ובכלל זה - על המשכנתאות. בבנק ישראל מציינים כי ירידת הריבית לטווח ארוך היא תנאי להפחתה בשעורי הריבית לטווח קצר בעתיד, מבלי לפגוע ביציבות, והיא מפתח לצמיחת המשק, וליצירת מקומות עבודה חדשים. מדיניות זו תתרום לחוסנו של המשק, חיונית לחיזוקה המערכת הפיננסית, והיא תאפשר יצירת בסיס איתן לחידוש הצמיחה במשק, כאשר התנאים החיצוניים יתמכו בכך.
 
בבנק ישראל מוסיפים, כי למרות מגמת הייסוף בשער החליפין מאז יוני השנה, קיימת היום אי-ודאות רבה בשוק מטבע-חוץ. הדבר מתבטא ברמה גבוהה יחסית של סטיית התקן הגלומה באופציות שקל דולר שמנפיק בנק יששראל, המודד את סיכון שער החליפין בשוק המקומי, ובעלייה מתמשכת בפרמיית הסיכון שמייחסים השווקים הבינלאומיים למשק הישראלי, כפי שהיא מתבטאת במרווח על איגרות-החוב הממשלתיות הנסחרות בחו"ל. מרווח זה לטווח של 10 השנים עלה והגיע ל- 2.2 אחוזים, לעומת כ- 1.7 אחוזים בחודש יולי. כידוע ריבית על אגרות החוב הממשלתיות בחו"ל מהווה סמן לגיוס ההון הפרטי והתייקרותה משפיעה על עלות האשראי בחו"ל העומדת בפני הסקטור הפרטי.
 
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפחויות בשווקים במטרה לחזק את היציבות הפיננסית ולהבטיח החזרת קצב האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים. בכפוף לכך יפעל הבנק כדי לתמוך במדיניות הממשלה לעידוד התעסוקה ולקיצור תקופה ההאטה במשק.