יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2002

 מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2002 ב- 23,790 מיליוני דולרים, ירידה של 431 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
      ירידה זו ביתרות נובעת בעיקר מהקטנת פקדונות הבנקים בבנק עקב פעולותיה בחו"ל וממשיכות פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.