העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש ספטמבר 2002