הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש ספטמבר

 
א) הפעילות בשוק שקל/מט"ח
 
הפיקוח על מט"ח בבנק ישראל פרסם היום את נתוני חודש ספטמבר על הפעילות בשוק שקל/מט"ח. מנתונים אלה עולה כי חודש ספטמבר אופיין ברכישות מט"ח של תושבי חוץ בהיקף גבוה, רובן ככולן במכשירים נגזרים. מנגד, תושבי ישראל - יחידים, סקטור פרטי וכן הבנקים - מכרו מט"ח בחודש ספטמבר, שבמהלכו פוחת שער החליפין בשיעור של 4.5%. בתחילת חודש אוקטובר התהפכה מגמת שער החליפין והוא יוסף בשיעור של 12.6%. רכישות המט"ח של תושבי חוץ הצטמצמו בתחילת אוקטובר ובהמשך החודש תושבי חוץ עף מכרו מט"ח ואילו הסקטור הפרטי הלא בנקאי שב לרכוש מט"ח בהיקף רב. סטיית התקן הגלומה, המשקפת את סיכון שער החליפין נשארה בספטמבר ברמה ממוצעת דומה לזו שבחודשים האחרונים - 8.4%. היציבות בסטיית התקן הגלומה נרשמה על אף פיחתוים וייסופים מהירים וניכרים בשער החליפין במהלך החודש.
 
את התפתחויות בשוק שקל/מט"ח ובשער החליפין יש לראות על רקע הרמה הגבוהה של אי-ודאות בגין שורה של גורמים: כלל עולמיים, ביטחוניים, מדיניים ופוליטיים המתבטאים בעליית פרמיית הסיכון של אג"ח ישראליות ובחששות להפחתת דירוג האשראי של ישראל. מנגד עומדים פערי ריביות גבוהים התומכים ביציבותו של השקל.
סקטור היחידים אופיין בחודש זה בהמשך מכירות מט"ח בעיקר מפיקדונות בארץ ותוכניות חיסכון בהיקף של כ-170 מיליוני דולרים. זאת על אף פיחות של 4.5% בשע"ח. יש לציין שהתנהגות סקטור היחידים שונה מהתנהגותו בעבר באירועים של פיחותים בסדר גודל גומה, בהם רכש מט"ח בהיקף רב. עם זאת, בקרנות הנאמנות המתמחות במט"ח (בארץ ובחו"ל) התחדשה צבירה קטנה נטו של כ-5 מיליוני דולרים והיקף ההעברות לפיקדונות בחו"ל של יחידים באמצעות מערכת הבנקאות נותרה בהיקף דומה לחודש קודם (כ-80 מיליוני דולרים). רמה זו נמוכה מהרמות שאפיינו העברות אלה מתחילת השנה.
עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח כי במהלך חודש ספטמבר התחדשו ההשקעות נטו של המשקיעים המוסדיים בני"ע זרים - לאחר חודשיים של מימושים נטו.
 
תושבי חוץ רכשו החודש מט"ח, בעיקר באמצעות עסקות עתידות קצרות טווח. זאת, לאחר 5 חודשים שבהם מכרו מט"ח.
 
ב) הפעילות בחשבון הפיננסי בספטמבר 2002
 
מהפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר כי מימושי השקעות תושבי חוץ במשקהסתכמו בחודש ספטמבר 2002 ב-340 מיליוני דולרים, בעיקר משיכה מפיקדונות בבנקים*. ההשקעות הישירות של תושבי חוץ במשק המאופיינות כבעלות אופק השקעה ארוך, נמשכו והסתכמו החודש בכ-88 מיליוני דולרים. כמו כן נמשכו מימושים נטו של 25 מיליוני דולרים בבורסה לני"ע בתל-אביב.
 
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל נטו הסתכמו החודש ב-296 מיליוני דולרים בעיקר בשל הפקדות בחו"לל בהיקף של כ-436 מיליוני דולרים - מרביתם ע"י מערכת הבנקאות. ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו בכ-100 מיליוני דולרים כבחודשים קודמים.