דברי המשנה למפקח על הבנקים יואב להמן בועדה לביקורת המדינה היום

דברי המשנה למפקח על בנקים
יואב להמן בועדה לביקורת המדינה היום
 
אפילו על פי הערכות הצמיחה האופטימיות, מצב המשק הוא בעייתי. מערכת הבנקאות הינה חלק אינטגראלי של המשק, ועיקר נכסיה הן ההלוואות במשק הישראלי. לכן, כשהמשק בקשים הבנקאות מתקשה עקב חובות בעייתיים ומסופקים, וזהו המצב כיום, כפי שמשתקף בדוחות הכספיים של הבנקים, כך אמר המשנה למפקח על הבנקים יואב להמן בוועדה לביקורת המדינה.
מר להמן הדגיש, כי הבנקאות הישראלית מגלה חוסן ויציבות ביכולת הספיגה שלה את הפסדי האשראי הנגרמים כתוצאה מההאטה הכלכלית בישראל, ואין זה מובן מאליו כלל, כשזוכרים משברים אפילו במדינות עם כלכלות חזקות ומפותחות. יציבות זו של המערכת נבנתה בין השאר, הודות למהלכים שנקט הפיקוח על הבנקים, מבעוד מועד, לשיפור ניהול האשראי במערכת הבנקאות, למיתון ריכוזיות תיק האשראי, ולשיפור הלימות ההון של הבנקים.
בין הפעולות שמנה להמן היו המגבלות שהטיל הפיקוח על ריכוזיות ענפית של האשראי שהייתה אפקטיבית במיוחד בתחום האשראי לבניה ונדל"ן, וכן מגבלות ודרישת טיפול וניהול מיוחדים לעסקות רכישת חברות באשראי בנקאי- מהלכים אלה של הפיקוח נועדו להגביל את חשיפת הבנקים להפסדים כתוצאה מהתפתחות בועות מחירים בתחום הנדל"ן ומחירי החברות- כפי שהיה, ביפן למשל, בה מדובר בעצם ימים אלה, על סיוע לבנקים במאות מיליארדי דולרים לצורך ספיגת הפסדי האשראי. המשנה למפקח הזכיר, כי בכוונת הפיקוח על הבנקים להחמיר אפילו יותר את המגבלות בתחום האשראי לרכישת חברות.
עוד הזכיר את דרישת ההפרשה המיוחדת שדרש המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל במחצית השנייה של שנת 2001, כשהבנקים וגורמים אחרים לא אבחנו עדיין את הקשיים המסתמנים במשק, דרישה שהביאה להכפלת ההפרשה לחובות מסופקים שביצעו הבנקים באותה שנה.
מהלך זה של הפיקוח על הבנקים כמו המגבלות השונות על האשראי, נתקל בשעתו בהתנגדות עזה מצד גורמים שונים- בכנסת, בבנקאות ובציבור בכלל. הפיקוח על הבנקים עמד בנחישות כנגד מסע הלחצים משום שסבר שזו חובתו המקצועית. כיום מודים הכול שמהלכים אלה היו נכונים, וננקטו בעתם. מאז המשיך הפיקוח על הבנקים במאמץ מרוכז של ביקורות בתחום האשראי בבנקים השונים ודחף אותם לבצע הפרשות בהיקף גדול גם בשנת 2002 כמתחייב מהמשך ההאטה הכלכלית במשק, ודוחות הבנקים משקפים גילוי נאות יותר של מצבם הפיננסי.
עם כל זאת הדגיש מר להמן, שהפיקוח על הבנקים, אינו אמור ואינו מתיימר להחליף את הנהלות הבנקים. ניהול הבנקים, לרבות כל החלטות האשראי, נעשים באופן בלבדי בידי ההנהלות והדירקטורים שלהם, ועליהם מוטלת האחריות המלאה לניהול זה ולתוצאותיו. גם האחריות לסיווג החובות ולביצוע הפרשות נאותות מוטלת על הנהלות הבנקים, על הדירקטוריונים ועל רואה החשבון המבקר של כל בנק.
הפיקוח על הבנקים קובע הוראות ומגבלות כלליים ואוכף אותם על הבנקים, אך אין בכך כדי להחליף את הניהול שבידיהם או להסיר מהם את האחריות לכך.