יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2002

מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2002 ב- 23,244 מיליוני דולרים, ירידה של 582 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו ביתרות נובעת בעיקר מהקטנת פקדונות הממשלה בבנק ישראל עקב פעולותיה בחו"ל וממשיכות פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.

 

לטבלת הנתונים