עונתיות בשער החליפין שקלדולר ותהליך שכלול שוק מטבע החוץ בישראל