עדכון במגבלות הכמותיות בדבר מימון בנקאי לרכישת אמצעי שליטה

עדכון במגבלות הכמותיות בדבר מימון בנקאי לרכישת
אמצעי שליטה בתאגידים
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הודיע היום על החמרת ההוראה בדבר מימון בנקאי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים.
על פי ההוראה המתוקנת, יתרת האשראי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים, במקרים בהם שיעור המימון מסך העסקה עלה על 50% (במקום 70% עד כה), לא תעלה על 70% מהונו של התאגיד הבנקאי (במקום 100% עד כה). המגבלות על רכישת אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים, הוחמרו לשיעור מימון של 30% (במקום 50% עד כה).
כמו כן קבע המפקח על הבנקים כי לאור הקושי בקביעת שווי התאגיד הנרכש והביטחונות לאשראי, על התאגיד הבנקאי לוודא את שוויים בצורה עצמאית, תוך התחשבות בירידה פוטנציאלית בערכם, ולא להסתמך רק על הערכת שווי על ידי גורמים הקשורים לתאגיד הנרכש או ללווה.
מהפיקוח על הבנקים מזכירים, כי בשנת 1998 פרסם לראשונה הפיקוח על הבנקים הוראה בנושא זה, נוכח המורכבות ורמת הסיכון הגבוהה הכרוכה במימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים היות שפירעון האשראי מתבסס בדרך כלל באופן בלבדי על יכולתו של התאגיד הנרכש לחלק דיבידנדים במזומן בשיעור גבוה ותמידי לבעלי מניותיו. בחלק מן ההלוואות מסוג זה, הביטחונות היחידים להלוואה הן המניות הנרכשות, ואין לבנק אפשרות (משפטית או מעשית) לגבות את החוב מהלווה עצמו ("הלוואות ללא זכות חזרה" – nonrecourse(. החמרת ההוראה שפורסמה היום, באה על רקע מצב המשק והסיכון הגובר בהלוואות מסוג זה.
בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי מתפקידן ואחריותן של הנהלות ומועצות המנהלים של הבנקים לבחון היטב את מדיניותן בנושא זה ולקבוע את מרווחי הביטחון ומגבלות החשיפה ההולמות כל בנק, כאשר הוראות ומגבלות הפיקוח על הבנקים מהוות רק סף עליון לחשיפות המותרות, ואינן באות להחליף את הניהול הבנקאי.
תחילת התיקונים להוראה היא מיידית.