תביעת המפקח על הבנקים כנגד התנאים המקפחים בחוזה האחיד של בנק טפחות שעניינו ערבות בנקאית

תביעת המפקח על הבנקים כנגד התנאים המקפחים בחוזה
האחיד של בנק טפחות שעניינו ערבות בנקאית
 
 
לדף בקשות לבית הדין לחוזים אחידים – הקש כאן
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בתאריך 17.12.02 הגיש המפקח על הבנקים בבנק
ישראל לבית הדין לחוזים אחידים בקשה לביטולם או לשינויים של תנאים מקפחים בחוזה
האחיד של טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, שעניינו ערבות בנקאית שנותן הבנק לטובת
רוכשי דירות על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974.
 
במחלקת הפיקוח על הבנקים מבהירים, כי אצל חלק ניכר של האוכלוסייה רכישת דירה היא
ההוצאה הגדולה והמשמעותית במהלך החיים. רוכש דירה, מקבל כבטוחה להשקעתו, במרבית
המקרים, ערבות בנקאית. הערבות הבנקאית הינה הבטוחה השכיחה ביותר אשר מקבלים רוכשי
דירות מקבלנים, ואולם, הבנק המוציא את הערבות הבנקאית, כולל בה תנאים רבים המקשים
על רוכש הדירה לממשה בעת הצורך. לאור שכיחות השימוש בערבות הבנקאית, ראה לנכון
המפקח על הבנקים, במסגרת הסמכויות הניתנות לו על פי חוק, לבחון את תנאי הערבות
הבנקאית ולדרוש את ביטולם או את שינויים של תנאים הנראים בעיניו כמקפחים את
הלקוחות.
 
בבקשה לבית הדין תוקף המפקח על הבנקים, בין היתר, את התנאי לפיו הבנק ישלם את סכום
הערבות הבנקאית אך ורק אם רוכש הדירה הפקיד את הסכום ששילם על חשבון מחיר הדירה
לזכות חשבון הפרוייקט, שהוא, בעסקת ליווי פיננסי, חשבון ספציפי של הקבלן בבנק מוציא
הערבות. כך קורה שאם מסיבה כלשהי הכספים לא הופקדו לחשבון הפרוייקט, הרי שעל פי
המצב כיום רשאי הבנק שלא לשלם ללקוח את סכום הערבות.
 
עוד מתייחס המפקח בבקשתו למקרים בהם הבנק מלווה פרוייקט שנקלע לקשיים, ועקב כך
ממונה כונס נכסים להשלמת הבניה. במקרה כגון זה תוקף המפקח את המשתמע מתנאי
הערבות לפיו לא יוכל רוכש הדירה לממש את הערבות הבנקאית אלא לאחר שהכונס השלים את
הבניה, גם אם השלמת הבניה אורכת זמן רב לאחר מועד מסירת הדירה המקורי הנקוב בהסכם.
 
כמו כן, מבקש המפקח על הבנקים לשנות את הקביעה כי שינויים במחיר הדירה, במועדי
התשלום, במועד מסירת הדירה וכו' יביאו לבטלותה של הערבות הבנקאית.
 
המפקח על הבנקים מתייחס גם לתנאי לפיו הערבות הבנקאית אינה ניתנת להעברה, להסבה או
לשעבוד ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש, כמו גם לזכות הבנק לקזז מסכום הערבות כל חוב של
רוכש הדירה לבנק לרבות סכומים שמועד פירעונם טרם הגיע, וכן לתנאים שונים נוספים.
 
בפיקוח על הבנקים מבהירים, כי החלטת בית הדין לחוזים אחידים בעניין חוזה הערבות
הבנקאית של בנק טפחות, תשליך על חוזי הערבות הבנקאית הנהוגים בבנקים נוספים, ואלו
ידרשו להתאים את החוזים המשמשים במוסדם להלכה שיקבע בית הדין.