הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות עיקריות בחודש נובמבר 2002

29/12/2002
הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מט"ח
התפתחויות עיקריות בחודש נובמבר 2002
ללוחות המפורטים – לחץ כאן
(א)   הפעילות בשוק שקל/מט"ח
המחלקה לפעילות המש במט"ח בבנק ישראל פרסמה היום את נתוני חודש נובמבר על הפעילות בשוק שקל/מט"ח. מנתונים אלה עולה, כי במהלך חודש נובמבר יוסף השקל בשיעור של 2.6% אל מול הדולר, בהמשך לייסוף של 2.2% בחודש הקודם. סטיית התקן הגלומה ירדה בכחצי נקודת אחוז ועמדה בסוף החודש על 8.25%. בהמשך מגמת הייסוף הוא, בין השאר, תוצאה של ירידה באי-הוודאות, לפחות בטווח הקצר. ירידה זו ,שמשמעותה ירידה בסיכון היחסי של ההשקעה באפיק השקלי לעומת ההשקעה במטבע חוץ, מוסברת, בין השאר, בהחלטה על הקדמת הבחירות, במגעים עם הממשל האמריקאי בעניין הערבויות ובהתמעטות החשש מהורדה קרובה של דירוג האשראי. פער הריביות בין השקל לדולר הוסיף והתרחב במהלך חודש נובמבר, עם הפחתת הריבית המוניטרית בארה"ב בחצי נקודת האחוז1  וגידול הפער, על רקע הירידה באי- הוודאות, לחץ את שער החליפין של השקל כלפי מטה. בחודשים האחרונים המגמות בשער החליפין מתואמות עם כיוון הפעילות של תושבי חוץ בשוק שקל- מט"ח, יותר מאשר עם פעילות הסקטור הפרטי הלא פיננסי.
תושבי חוץ מכרו נטו בנובמבר מט"ח עתידי, אף כי בהיקפים קטנים בהרבה מאשר באוקטובר. חלקם של המוסדות הפיננסיים הזרים בעסקות ההמרה ירד החודש ירידה ניכרת בהשוואה לחודשים הקודמים, במקביל לירידה בנפח הכולל של עסקאות אלה. האירועים המתוארים הביאו, כנראה, לירידה בתפיסת הסיכון של ישראל בעיני תושבי חוץ. אחת הסיבות לירידה בפעילות של המוסדות הפיננסיים הזרים בעסקות המרה היא, ככל הנראה, הקרבה לסוף השנה.
חברות עסקיות מכרו בנובמבר מטבע חוץ באמצעות עסקאות עתידיות שקל- מט"ח בהיקף של כ- 365 מיליוני דולרים. רוב הסכום נמכר על ידי מספר מצומצם של לקוחות בתחם הביטוח והפיננסים. ההעברות של התאגידים לפיקדונות בחו"ל הסתכמו בחודש בכ- 245 מיליוני דולרים.
היחידים העבירו נטו לפיקדונות בבנקים בחו"ל, באמצעות מערכת הבנקאות, בחודש נובמבר בכ- 45 מיליוני דולרים, בהמשך למגמת הירידה בהעברות בשלושת החודשים הקודמים, ופחות משליש מהממוצע החודשי בחודשים פברואר עד יולי. רמת ההעברות בנובמבר דמתה לרמה החודשית הממוצעת של שנת 2001. החודש משכו היחידים נטו מקרנות הנאמנות המתמחות במט"ח כ- 60 מיליוני דולרים, רובם מקרנות המתמחות בהשקעות במט"ח בארץ, ומקצתם מקרנות המתמחות בהשקעות בחו"ל.
המשקיעים המוסדיים השקיעו בחודש נובמבר נטו בניירות ערך זרים כ- 70 מיליוני דולרים, רובם ככולם במניות. בחודש נובמבר נמשכו העליות החדות, במדד הנסד"ק, שהחלו באוקטובר.
(ב)    הפעילות בחשבון הפיננסי בחודש נובמבר 2002
ההשקעות של תושבי חוץ במשק (לוח 2) הסתכמו בחודש נובמבר במימושים נטו של 113 מיליוני דולרים. ההשקעות הישירות נטו הסתכמו בנובמבר ב- 80  מיליוני דולרים, כמו כן נרשמו השקעות נטו בסך 50 מיליוני דולרים בתיק ניירות ערך למסחר. השקעות אלה קוזזו על ידי מימושים בסעיפי "השקעות אחרות".
בנובמבר נפסקו המימושים נטו באג"ח ובמק"ם, שאפיינו את שלושת החודשים הקודמים.
השקעות של תושבי ישראל בחו"ל (לוח 3) הסתכמו בחודש בכ- 200 מיליוני דולרים. מחד גיסא, גדלו פיקדונות תושבי ישראל בחו"ל בכ- 800 מיליוני דולרים, שעיקרם הפקדות של הבנקים בחו"ל; מאירך, קטנו יתרות מטבע החוץ בכ- 620 מיליוני דולרים, בעיקר עקב פעולות הממשלה ומשיכות הבנקים מבנק ישראל. ההשקעות הישירות נטו בחו"ל הסתכמו לכ- 60 מיליוני דולרים. בהשקעות בתיק ניירות ערך למסחר נרשמו מימושים נטו של כ- 40 מיליונים. עם זאת, נרשמו בהשקעות בתיק למסחר השקעות נטו במניות, שבוצעו בעיקר על ידי חברות ביטוח.
 
__________________________
1 בתחילת דצמבר הופחתה גם הריבית על האירו בשיעור דומה