הפיקוח על הבנקים מפרסם הוראה חדשה שמטרתה להגביר את יכולת ההשוואה ושקיפות המחיר בתחום ניירות ערך

להודעה זו כמסמך Word

להוראה

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מפרסם היום נוסח סופי של הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה, שמטרתה להגביר את שקיפות המחיר ויכולת ההשוואה בתחום ניירות ערך.
 
בתחום ניירות הערך נמצא פער גדול, בין העמלה התעריפית לבין העמלה שנגבית בפועל, אשר מקשה על יכולת ההשוואה של הלקוח. על מנת שלקוח יוכל לקבל החלטה מושכלת באשר לעלות השירות, ועל מנת לעודד את התחרותיות, נקבעה הוראה העוסקת בגילוי עלות השירותים בניירות ערך (הוראת ניהול בנקאי תקין  414).
 
ההוראה מחייבת תאגידים בנקאיים להציג ללקוחותיהם המחויבים בעמלות בגין פעולות של קניה, מכירה או פדיון של ניירות ערך ישראלים ו/או זרים, או בעמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, מידע השוואתי בדבר שיעורי העמלות ששילמו לקוחות אחרים של התאגיד הבנקאי שמחזיקים פיקדונות בשווי דומה לשווי הפיקדון שמחזיק הלקוח.
 
המידע ההשוואתי האמור שיימסר ללקוח, יוצג במסגרת הדיווח החצי שנתי ללקוח, לצד מידע מפורט על עמלות קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך, ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, בהן חויב הלקוח בפועל.
 
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "מטרתו של צעד זה, אשר מהווה יישום נוסף של המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, היא להגביר את השקיפות של התאגידים הבנקאיים כלפי לקוחותיהם. שקיפות מחירים זו עשויה אף היא לתרום להגברת התחרות ולשפר את כוח המיקוח של הלקוחות, בעיקר משקי הבית והעסקים הקטנים, כלפי התאגידים הבנקאיים בתחום פעילות זה".

 

המידע ההשוואתי שיימסר ללקוח יתפרסם גם באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, על מנת שלקוח יוכל להשוות את עלות השירות בין הבנקים השונים. אופן הצגת הנתונים יהיה אחיד, והוא יתבסס על  נתונים שהתקבלו במהלך תקופה של ששה חודשים (ינואר – יוני, יולי – דצמבר), אותם יעדכן התאגיד הבנקאי בתוך 30 ימים מסוף כל תקופה.

 

ההוראה, אשר תחול על יחידים ועסקים קטנים, תיכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2015, כאשר ההצגה הראשונה של המידע ללקוח ופרסומו באתר האינטרנט, תתבסס על נתונים שהתקבלו במהלך החודשים יולי – דצמבר 2014.